تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادی

  • 2022-01-06Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادی
  • Anwani ya wavuti:tejaratnews.com
  • IP ya Seva:185.129.169.84
  • Maelezo ya tovuti:اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از وب‌سایت و کانال‌های مختلف تجارت‌نیوز دنبال کنید.

jina la kikoa:tejaratnews.comUthamini

kuhusu 1000~20000

jina la kikoa:tejaratnews.commtiririko

177

jina la kikoa:tejaratnews.comNzuri au mbaya

Kumi na tisa sio. bure mkali

tovuti:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیUzito

2

tovuti:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیIP

185.129.169.84

tovuti:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیyaliyomo

window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments)}gt('js',newDate());gt('config','UA-5-1')تجارت‌نیوز8211;اخباراقتصادی،قیمتدلار،قیمتسکهوقیمتکالاهایمهموهمچنینپوششاخباراستارتآپهاوپوششخبرهادرحوزههایمسکن,بورس,اقتصادسیاسی,تجارت,تولید,صنعت,بانکتجارت‌نیوزطلاوارزخودروقیمتخودروطرحهایفروشخودروتحلیلبازارخودرونقدوبررسیخودرواخبارخودرووارداتخودروبورسارزدیجیتالاخبار|تحلیل|آموزشقیمتارزهایدیجیتالمسکناستارتاپاقتصادکلانبانکوبیمهصنعتمعدنتجارتصنعتتولیدوتتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیجارتبازارکالاسوختوانرژیمعدنهمهمطالبدیپلماسیبینالمللسیاستخارجیسیاستداخلیاقتصادجهانجامعهقیمت‌هاقیمتطلاقیمتانواعسکهقیمتدلارقیمتیوروقیمتلیرترکیهقیمتدرهماماراتقیمتافغانیقیمتروبلروسیهقیمتدینارعراقسایرقیمت‌هاابزارتبدیلنرخارزسایردسته‌هااقتصادسبزآکادمیویدیوپادکستامروزشنبه۲۰خرداد۱۴۰۲مصادفبا10ژوئن2023شنبه۲۰خرداد۱۴۰۲برجامقیمتخودروسامانهیکپارچهخودروعرضهاولیهخبرمهم:بنزین۸۰۰۰تومانیواقعیتدارد؟اقتصادجهانتجارت‌نیوزگزارشمی‌دهد:رئیسجدیدبانکمرکزیترکیهکیست؟/اقتصادترکیهاحیامی‌شود؟طلاوارز53دقیقهپیشپیشبینیقیمتدلار/واکنشبازاربهخبرآزادسازیمنابعارزیایراندرعراقمعیشت53دقیقهپیشیارانهخردادماهواریزشدبورس1ساعتپیشبازخوانیصورت‌هایمالیخساپا/ناتوانیسایپاازتحققوعده‌هایوزارتصمتتبلیغاتتوسطتجارت‌نیوزطرحهایفروشخودرو2ساعتپیشخودرو‌هاییباموعدتحویلنامعلوم/‌سرنوشتنامشخص‌خودروهایثبت‌نامیمسکن2ساعتپیشسرپوشدولتبرفورانقیمتمسکن/چراآمارتحولاتمسکنمنتشرنمی‌شود؟تبلیغاتتوسطتجارت‌نیوزتبلیغاتتوسطتجارت‌نیوزپربازدیدترین‌هایامروز1مقایسهلندکروز2022باپژو206/تفاوت‌هاییکهازچشممیرسلیمپنهانماندنقدوبررسیخودرو2یارانهبالاخرهافزایشیافت؟/آخرینجزئیاتدرموردیارانهوکالابرگمعیشت3تاریخاعلامنتایجطرحیکپارچهخودرو اعلامشدطرحهایفروشخودرو4قیمتخودروامروز20خرداد1402/بازارهمچناندرمدارثباتاخبارخودرو5ثبتنامایرانخودروبرایمادران/پژو۲۰۷باموعدتحویل۹۰روزهاخبارخودرومطالببرگزیدهرئیسجدیدبانکمرکزیترکیهکیست؟/اقتصادترکیهاحیامی‌شود؟اقتصادجهانپیشبینیقیمتدلار/واکنشبازاربهخبرآزادسازیمنابعارزیایراندرعراقطلاوارزبازگشتقیمتبیتکوینبهسطح25هزاردلار/روندنزولیهمچنانادامهدارد؟تحلیلارزدیجیتالنمایبازارشاخصبورس2,215,058.32واحد-73,380.71واحد-3.21%دلارامریکا49,600تومان-250تومان-0.50%یورو53,150تومان-50تومان-0.09%طلاگرمی18عیار2,323,000تومان-25,600تومان-1.09%سکهامامی28,483,000تومان697,000تومان2.51%مشاهدهقیمتهارمزارزهابیتکوینbitcoin-3.746%1,266,518,400تومان25,664دلاراتریومethereum-5.771%86,056,037تومان1,744دلارتترtether0.006%49,350تومان1دلاربایننسکوینbinancecoin-10.065%11,652,522تومان236دلاریواسدیusd-coin-0.081%49,344تومان1دلارمشاهدهرمزارزهاتبلیغاتتوسطتجارت‌نیوزاخبارارزوطلامحبوبتریناخبارارزوطلاکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخبارطلاوارزقیمتسکهپارسیانامروز۲۰خرداد۱۴۰۲طلاوارزقیمتدلارراهرفتهرابرمی‌گردد؟/چرادلارکانالعوضکرد؟طلاوارزقیمتسکهصتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیعودیشداخبارخودرومحبوبتریناخبارخودروکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخباراخبارخودروافزایشدوبارهقیمتمحصولاتایرانخودرو/3محصولارزانشداخبارخودروقیمتخودروامروز20خرداد1402/بازارهمچناندرمدارثباتنقدوبررسیخودرومقایسهلندکروز2022باپژو206/تفاوت‌هاییکهازچشممیرسلیمپنهانمانداخباربازارسرمایهمحبوبتریناخباربازارسرمایهکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخباربورسمجامعاستقلالوپرسپولیسچهزمانیبرگزارمی‌شود؟بورسپایانبورسامروز20خرداد1402/خروج2000میلیاردتومانیپولحقیقیازبازارسهامبورسکالاعرضه۲.۴میلیونتنانواعکالادربورسکالایایراناخبارمسکنمحبوبتریناخبارمسکنکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخبارمسکنواکنش‌هابهنقشمشاوراناملاکدربازار/چهکسیمسکنراگرانکرد؟مسکنقیمتمسکن950درصدافزایشیافتهاست!مسکنسهممشاوراناملاکدرتعیینقیمتملک/کاهشقیمتمسکنحقیقتدارد؟اقتصادکلان|معیشتمحبوبتریناخباراقتصادکلانومعیشتکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخباراقتصادکلانمالیاتحدود۵۷درصدازمودیانصفرشداقتصادکلانکسبوکارهادراردیبهشترونقگرفتند؟/اصلی‌تریندغدغهفعالاناقتصادیاقتصادکلاناجرایطرحکارمزدخریدکارتیازیکشنبه/چهصنوفیمشمولطرحنمی‌شوند؟ارزدیجیتالمحبوبتریناخبارارزدیجیتالکهامروزبایدبخوانیدمشاهدههمهاخباراخبارارزدیجیتالکاهشارزشلیر،تتررادرترکیهپرفروشکردتحلیلارزدیجیتالبازگشتقیمتبیتکوینبهسطح25هزاردلار/روندنزولیهمچنانادامهدارد؟اخبارارزدیجیتالآیامدیرعاملبایننسازآمریکاگریختهاست؟/تلاشبرایدورزدنSECموفقخواهدبود؟آخریناخباراقتصادی2دقیقهپیشبانکوبیمهخاندوزی:مدیرانبانکیمتخلفبرکنارمی‌شوند21دقیقهپیشحمل‌ونقلپروانهفعالیت۳شرکتخدماتهواپیماییلغوشد23دقیقهپیشاقتصادجهانرئیسجدیدبانکمرکزیترکیهکیست؟/اقتصادترکیهاحیامی‌شود؟53دقیقهپیشطلاوارزپیشبینیقیمتدلار/واکنشبازاربهخبرآزادسازیمنابعارزیایراندرعراق53دقیقهپیشمعیشتیارانهخردادماهواریزشد1ساعتپیشبازارکالاقیمتمرغامروز20خرداد14021ساعتپیشبورسبازخوانیصورت‌هایتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیمالیخساپا/ناتوانیسایپاازتحققوعده‌هایوزارتصمت1ساعتپیشبورسمجامعاستقلالوپرسپولیسچهزمانیبرگزارمی‌شود؟2ساعتپیشبازارکالاقیمتگوشتامروز20خرداد1402/قیمتدامزندهکاهشیافت2ساعتپیشطرحهایفروشخودروخودرو‌هاییباموعدتحویلنامعلوم/‌سرنوشتنامشخص‌خودروهایثبت‌نامی2ساعتپیشمسکنسرپوشدولتبرفورانقیمتمسکن/چراآمارتحولاتمسکنمنتشرنمی‌شود؟2ساعتپیشبازارکالاقیمتجدیدشکراعلامشد2ساعتپیشاخبارارزدیجیتالکاهشارزشلیر،تتررادرترکیهپرفروشکردمشاهدههمهاخبارجامعه18خرداد-08:30پادکستاقتصادیرادیوتجارتنیوز:سودوزیانبیدارباشصبحگاهی38:53ویدیوها6:26جامعه10خرداد-20:00411پروژهبدونمجوزمحیطزیستیدرلایحهبودجه1402/جایگاهمحیطزیستدربرنامههفتمتوسعهکجاست؟6:26طرحهایفروشخودرو8خرداد-12:49چگونهدرسامانهیکپارچهخودروثبتنامکنیم؟+ویدئویآموزشی6:26اخبارخودرو22اردیبهشت-20:00کارناوالپیکان‌بازاندرجشن56سالگیانگلیسینوستالژیک2:40اقتصادکلان13اردیبهشت-11:30بحرانسالمندیدههشصتی‌هاپادکستها41:31سیاستخارجی14خرداد-20:00پادکستاقتصادیرادیوتجارتنیوز:آخرینفرصتبرجامیایران؟35:23جامعه5خرداد-20:00پادکستاقتصادیرادیوتجارتنیوز:اَبربحرانیبهنامآب37:19سوختوانرژی28اردیبهشت-08:30پادکستاقتصادیرادیوتجارت‌نیوز:پولنفتچهمی‌شود؟33:3621اردیبهشت-00:17پادکستاقتصادیرادیوتجارتنیوز:فسادشاسیبلند‌ها-43همهویدیوهاهمهپادکست‌هافراترازخبر5پیش‌بینیازقیمتدلار/بازاربهچهسمتیمی‌رود؟کشفبزرگ‌ترینمنابعلیتیومدرهند/صنعتباتریلیتیومیجهانتکانخوردبررسیآیندهسهامگروهبانکیدرصورتاحیایبرجام/بانک‌هابرایپروازآمادهمی‌شوند؟گروسیدرراهایران/هدفسفراوچیست؟نرختضمینیگندمافزایشمی‌یابد؟/گلایهکشاورزانازعدمتسویهبهموقعبررسیآیندهسهامگروهبانکیدرصورتاحیایبرجام/بانک‌هابرایپروازآمادهمی‌شوند؟وب‌گردیرسپیناسرمایهگذاریمطمئنبابیمهزندگی"یونیتلینک"بیمهسامانسالجدیدراازهمینجااستارتبزنخریدگوشیموبایلآخرینمطالبدرآکادمیتجارتاقتصادکلان15خرداد1402افزایشسنبازنشستگیبهبهانهرفعناترازیصندوق‌ها/انتقالبارتعهداتدولتبهدوشبیمه‌شدگانلایحهبرنامههفتمتوسعهدرحالیدرهیاتدولتبهتصویبرسیدهاستکهفعالانحوزهکارگریوبازنشستگینسبتبهآناعتراضاتجدیدارند.کاهشتعهداتبیمه‌ایدولتوافزایشپلکانیسنبازنشستگی،ازجملهانتقاداتبهمتناینلایحهاست.فعالانصنفیتاکیدمی‌کنندناترازیصندوق‌هایبیمه‌ای،خطرورشکستگیآنهارادرپیداردامادولتبرایرفعاینخطر،بایدبدهیجاریخودرابهصندوق‌هاپرداختکند.اقتصادکلان8خرداد1402چراتورمیکهمردماحساسمی‌کنندبالاترازتورمرسمیاست؟بیشاز50سالاستکهاقتصادایراندرگیرتورم‌هایمزمنودائمیبودهورشدافسارگسیختهسطحعمومیقیمت‌هاآثارمخربیبرزندگیایرانی‌هاداشتهاست.آمارهایرسمیتورمازمنابعآماریداخلییعنیمرکزآماروبانکمرکزینیزتورم‌هایبالادراقتصادایرانراتاییدمی‌کنند.بهطوریکهطبقهمینآمارها،جامعه19اردیبهشت1402بیموامیدآموزشعالیایران/موجتعدیلنیرودردانشگاه‌هایغیرانتفاعیبنابراعلاممعاونوزارتعلوم،40درصدرشته‌هایدانشگاهیازدفترچهکنکورحذفمی‌شود.زهراکریمی،تحلیلگرمسائلاقتصادیبابررسیدلایلخالیماندنصندلی‌هایدانشگاهدرایرانمی‌گوید:«بهدنبالکاهششماردانشجویانورودیبهدانشگاه،تعدیلنیرودردانشگاه‌هایغیرانتفاعیزیادشدهاستودربرخیمناطقدانشگاهتعطیلهممی‌شود.»ورودبهآکادمیتجارتجدیدترینقیمت‌هاقیمتطلاقیمتدلارقیمتسکهامامیقیمتیوروقیمتدرهماماراتابزارتبدیلنرخارزارزهایدیجیتالاخبار-تحلیل-آموزشارزهایدیجیتالقیمتلحظه‌ایارزهایدیجیتالقیمتبیت‌کوینقیمتاتریومماشینحسابرمزارزداغ‌ترین‌هایاقتصادیطلاوارزخودروپیش‌بینیقیمتطلاپیش‌بینیقیمتدلاراقتصادسبزقدرتمندتریننرم‌افزارCRMدرایرانمطالبویژهدربارهماتماسباماتبلیغاتهمکاریباماکلیهحقوقاینپایگاهمتعلقبهوبسایتخبریتجارت‌نیوزاستواستفادهازاخبارومحتواباذکرمنبعمجازاست.کپیرایت1401

Tovuti:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa