تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادی

  • 2022-01-06Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادی
  • Anwani ya wavuti:tejaratnews.com
  • IP ya Seva:31.193.186.243
  • Maelezo ya tovuti:اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از وب‌سایت و کانال‌های مختلف تجارت‌نیوز دنبال کنید.

jina la kikoa:tejaratnews.comUthamini

kuhusu 1000~20000

jina la kikoa:tejaratnews.commtiririko

454

jina la kikoa:tejaratnews.comNzuri au mbaya

Kumi na tisa sio. bure mkali

tovuti:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیUzito

4

tovuti:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیIP

31.193.186.243

tovuti:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیyaliyomo

تجارت‌نیوز-اخباراقتصادوتجارت،آموزشوتحلیلاقتصادی(function(){varnow=newDate();varversion=now.getFullYear().toString()+"0"+now.getMonth()+"0"+now.getDate()+"0"+now.getHours();varhead=document.getElementsByTName("head")[0];varlink=document.createElement("link");link.rel="stylesheet";link.href="van.najva.com/static/cdn/css/local-messing.css"+"?v="+version;head.appendChild(link);varscript=document.createElement("script");script.type="text/jascript";script.defer=true;script.src="van.najva.com/static/js/scripts/tejaratnews853-website-5574-f9a63b41-2e17-4195-b821-82a8b81c923f.js"+"?v="+version;head.appendChild(script);})()varsocketAccess='9q6ls5kemfjr11gco2vtf955';varrefereData={"type":2,"referer":""};varmodelHits={"1":[1]};varpeRefereData=":\/\/\/";varuHash='NPexY7';vari18n=newArray();varmasterConfig={"domain":"tejaratnews.com","v":"92ba2f15","lang":"fa","blackHoleToken":"AAAAAhQDBgARIGYyZmE4ZTNhYjZhODMyNmJjNWUzYTU2ZmQ5MjYxY2Q1BgERIGY4NWFjZGRiYzFhZjQwNzk3ZmE5YjRlYTJiN2M4YmUxBgIRIDE1ZDRiMGFlYmE4ZDNmM2ZiMjNjMDI0NzBkODY4NDVl","dir":"rtl","ajaxGeneration":true,"baseUrl":"\/","u":null,"wتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیss":"dabb45ece56be","debug":false};varcurrentTime=newDate('Sat,20Apr202406:58:40+0000');varisAdverHolderMode=false;section[data-id=""]{display:none;}.service_pination.pes{width:100%;}.header_adv.adv_cnt>div{display:flex;}@mediaonlyscreenand(max-width:800px){.header_adv.position_a1{display:block;}}.sticky_adv{right:0;bottom:0;z-index:1;width:100%;position:fixed;}@mediaonlyscreenand(min-width:1382px){.emergency_news,.emergency_news2,.emergency_news3{top:99px;}}.Didgah.Didgah_level_2_news.Didgah_news_detailsli.content{width:75%;}.Didgah.Didgah_level_2_news.Didgah_news_detailsli.ime{width:25%;}.Didgah.Didgah_level_2_news.Didgah_news_detailsli.imeimg{aspect-ratio:16/10;}.economic_latest_sec.title_h{color:#004a8f;}.news.header_pes{background-color:#fff;}.economic_lates_item.title{line-height:1.2;}.edit_t{margin-bottom:24px;display:inline-flex;align-items:center;gap:8px;font-size:0.9em;padding:10px20px;border-radius:50px;background-color:#f0f0f0;}.edit_tsvg{fill:#9b9b9b;width:16px;height:16px;}@mediaonlyscreenand(min-width:998px){#n_toggle{flex-wrap:wrap;}}.main_news_desktop_listli{min-height:100%;} طلاوارزاخباروتحلیلطلااخباروتحلیلدلارپیشبینیقیمتدلارپیشبینیقیمتطلاقیمتطلاقیمتدلارقیمتسکهقیمتیوروقیمتلیرترکیهقیمتدرهماماراتقیمتدینارعراقسایرقیمتهاابزارتبدیلنرخارزخودرواخبارخودروتحلیلبازارخودروطرحهایفروشخودرووارداتخودرونقدوبررسیخودروقیمتخودروبازارسرمایهبورسفرابورسبورسکالابورسانرژیپیشبینیبورستحلیلسهامارزدیجیتالاخبارارزدیجیتالتحلیلارزدیجیتالآموزشارزدیجیتالقیمتارزهایدیجیتالمسکناستارتاپاقتصادکلانبانکوبیمهصمتصنعتتولیدوتجارتمعدنکشاورزیبازارکالاسوختوانرژیاقتصادجهانجامعهاقتصادسبزسیاسیبینالمللسیاستخارجیسیاستداخلیورزشیفرهنگیویدیوشنبه۱اردیبهشت۱۴۰۳قیمتدلارپیشبینیبازارهاپیشبینیقیمتدلارقیمتخودرو مسکنمسکنمنصورغیبی،تحلیلگربازارمسکندرگفت‌وگوبا«تجارت‌نیوز»:التهاباتبازاراجارهمسکنامسالهمتکرارمی‌شود/۱۴۰۳؛سالسختمستاجران!بورس۵۸دقیقهپیشبیشترینبازدهیصندوقهایسرمایهگذاریبورسدرهفتهچهارمفروردین۱۴۰۳طلاوارز۱۸ساعتپیشپیش‌بینیقیمتدلار۱اردیبهشت۱۴۰۳/آرامشسیاسیدلاررابهثباترساندطلاوارز۱۷ساعتپیشپیش‌بینیقیمتطلاوسکه۱اردیبهشت۱۴۰۳/بازارطلاباثباتدلارهمراهمی‌شود؟ارزدیجیتال۱۰ساعتپیششمارشمعکوسبرایرالیقیمتبیتکوینپسازهاوینگ۲۰۲۴ جامعه۱۵ساعتپیشپزشکانپایبندتعرفه‌هایقانونینیستند/هزینه۴۵دقیقهمشاورهباروانشناس،۶۵۰هزارتومان!سوختوانرژی۱۳ساعتپیش۶۰لیترسهمیهبنزیناردیبهشتامشبشارژمی‌شودسیاستخارجی۱۳ساعتپیشوضعتحریم‌هایجدیدعلیهنفتایرانسیاسی۱۴ساعتپیشتصاویرماهواره‌ایازماجرایاصفهانچهموضوعیرااثباتمی‌کنند؟سیاسی۱۴ساعتپیشامروزدراصفهانچهگذشت؟(فیلم) سیاسی۱۷ساعتپیشدرسفارتایراندرفرانسهچهگذشت؟/حادثهامنیتیچهبود؟(فیلم)اقتصادجهان۲۰ساعتپیشتولیدناخالصداخلیبحرینبه۳۶.۰۸میلیارددلاررسیدسیاسی۲۰ساعتپیشروایتمقاماترسمیدربارهصداهایشنیدهشدهدراصفهانوتبریزبینالملل۲۱ساعتپیشطعنهبنگویربهگزارش‌هادربارهانفجارهایاصفهان:مسخرهاستسیاسی۲۲ساعتپیشواکنش‌هایبین‌المللیبهحادثهاصفهانسیاسی۱روزپیشتمامیپروازهایکشورمانبهحالتعادیبازگشت بورس۵۸دقیقهپیشبیشترینبازدهیصندوقهایسرمایهگذاریبورسدرهفتهچهارمفروردین۱۴۰۳ طلاوارز۱۸ساعتپیشپیش‌بینیقیمتدلار۱اردیبهشت۱۴۰۳/آرامشسیاسیدلاررابهثباترساندطلاوارز۱۷ساعتپیشپیش‌بینیقیمتطلاوسکه۱اتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیردیبهشت۱۴۰۳/بازارطلاباثباتدلارهمراهمی‌شود؟ارزدیجیتال۱۰ساعتپیششمارشمعکوسبرایرالیقیمتبیتکوینپسازهاوینگ۲۰۲۴جامعه۱۵ساعتپیشپزشکانپایبندتعرفه‌هایقانونینیستند/هزینه۴۵دقیقهمشاورهباروانشناس،۶۵۰هزارتومان! پربازدیدترینآخریناخباربرگزیده۱پیش‌بینیقیمتطلاوسکه۱اردیبهشت۱۴۰۳/بازارطلاباثباتدلارهمراهمی‌شود؟طلاوارز۲شمارشمعکوسبرایرالیقیمتبیتکوینپسازهاوینگ۲۰۲۴ارزدیجیتال۳پیش‌بینیقیمتدلار۱اردیبهشت۱۴۰۳/آرامشسیاسیدلاررابهثباترساندطلاوارز۴منشاصدایانفجاردرگناوهچهبود؟صنعتمعدنتجارت۵اطلاعیهجدیدبانکمرکزیدربارهتخصیصارزبانکوبیمه۱ادامهافزایشقیمتطلایجهانیبازارسرمایه۲برداشتهشدنحجممبنایسهنمادفرابورسیبازارسرمایه۳توصیفمثبتمجلهآمریکاییازرهبرانقلاب+عکسسیاستداخلی۴التهاباتبازاراجارهمسکنامسالهمتکرارمی‌شود/۱۴۰۳؛سالسختمستاجران!مسکن۵بانکجهانی:کاهشفقرمطلقدرایراناقتصادکلانمشاهدههمه۱ویدئو|چگونه«دوبی»راآببرد؟/نگاههوشمصنوعیبهدلایلسیلدراماراتپستهایویدیویی۲پیشبینیبورسشنبه۱اردیبهشت۱۴۰۳/بیموامیداهالیتالارشیشه‌ایدرآغازدومینماهسالبورس۳قیمتخانهدرمنطقه۱۰تهران/برایخریدمیکرو‌آپارتمانچقدربایدهزینهکرد؟مسکن۴پیشبینیتحلیلگرانجیپیمورگانازآیندهبیتکوینپسازهاوینگارزدیجیتال۵۶موردازکارآمدترینپنلهایخورشیدیبرایسال۲۰۲۴اقتصادسبز پربازدیدترین‌هایامروز۱پیش‌بینیقیمتطلاوسکه۱اردیبهشت۱۴۰۳/بازارطلاباثباتدلارهمراهمی‌شود؟طلاوارز۲شمارشمعکوسبرایرالیقیمتبیتکوینپسازهاوینگ۲۰۲۴ارزدیجیتال۳پیش‌بینیقیمتدلار۱اردیبهشت۱۴۰۳/آرامشسیاسیدلاررابهثباترساندطلاوارز۴منشاصدایانفجاردرگناوهچهبود؟صنعتمعدنتجارت۵اطلاعیهجدیدبانکمرکزیدربارهتخصیصارزبانکوبیمهمطالببرگزیدهپستهایویدیوییویدئو|چگونه«دوبی»راآببرد؟/نگاههوشمصنوعیبهدلایلسیلدراماراتبورسپیشبینیبورسشنبه۱اردیبهشت۱۴۰۳/بیموامیداهالیتالارشیشه‌ایدرآغازدومینماهسالمسکنقیمتخانهدرمنطقه۱۰تهران/برایخریدمیکرو‌آپارتمانچقدربایدهزینهکرد؟نمایبازارمشاهدهقیمت‌هارمزارزهامشاهدهرمزارزها تحلیلاقتصادیتحلیلاقتصادیعلیشمساردکانی:بازهمتعطیلیآخرهفتهمریمشاهسمندی:استعفایپرستارانزنگخطریبرایحوزهبهداشتودرمانپیروزحناچی:مسجدسازیکارمردماست/شهرداریبهدنبالوظایفخودباشدسهرابدل‌انگیزان،دانشیارگروهاقتصاددانشگاهرازی:اثرتحریمهابرکشورهایتحریمشدهوتحریمکنندهچیست؟اخبارارزوطلامحبوب‌تریناخبارارزوطلاکهامروزبایدبخوانید.مشاهدههمهاخبارطلاوارز۱۸ساعتپیشپیش‌بینیقیمتدلار۱اردیبهشت۱۴۰۳/آرامشسیاسیدلاررابهثباترساندطلاوارز۱۷ساعتپیشپیش‌بینیقیمتطلاوسکه۱اردیبهشت۱۴۰۳/بازارطلاباثباتدلارهمراهمی‌شود؟بانکوبیمه۱۱ساعتپیشاطلاعیهجدیدبانکمرکزیدربارهتخصیصارزاخبارخودرومحبوب‌تریناخبارخودروکهامروزبایدبخوانید.مشاهدههمهاخبارطرحهایفروشخودرو۱۴ساعتپیشاعلامشرایطفروشپژوپارسبهمتقاضیانچشم‌انتظارخودرو۱۶ساعتپیشترخیص۲۵۰۰خودرووتاکسیبرقیازگمرکاخبارخودرو۲۲ساعتپیشدلایلعجیبابطالگارانتیتوسطخودروسازانداخلیاخباربازارسرمایهمحبوب‌تریناخباربازارسرمایهکهامروزبایدبخوانید.مشاهدههمهاخباربازارسرمایه۱۳دقیقهپیشادامهافزایشقیمتطلایجهانیبازارسرمایه۲۷دقیقهپیشبرداشتهشدنحجممبنایسهنمادفرابورسیبورس۵۸دقیقهپیشبیشترینبازدهیصندوقهایسرمایهگذاریبورسدرهفتهچهارمفروردین۱۴۰۳اخبارمسکنمحبوب‌تریناخبارمسکنکهامروزبایدبخوانید.مشاهدههمهاخبارمسکن۲۸دقیقهپیشالتهاباتبازاراجارهمسکنامسالهمتکرارمی‌شود/۱۴۰۳؛سالسختمستاجران!مسکن۵۸دقیقهپیشراهکارمجلس،بازاراجارهراسنگین‌ترمی‌کندمسکن۱۹ساعتپیشقیمتخانهدرمنطقه۱۰تهران/برایخریدمیکرو‌آپارتمانچقدربایدهزینهکرد؟اقتصادکلان|معیشتمحبوب‌تریناخباراقتصادکلانومعیشتکهامروزبایدبخوانید.مشاهدههمهاخباراقتصادکلان۴۲دقیقهپیشبانکجهانی:کاهشفقرمطلقدرایراناقتصادکلان۱ساعتپیشمصوبهدستمزد۱۴۰۳قانونینیستجامعه۱۵ساعتپیشتخصیصبسته‌هایغذاییبهمادراندارایفرزندشیرخوارازامروزارزدیجیتالمحبوب‌تریناخبارارزدیجیتالکهامروزبایدبخوانید.مشاهدههمهاخبارارزدیجیتال۱۰ساعتپیششمارشمعکوسبرایرالیقیمتبیتکوینپسازهاوینگ۲۰۲۴اخبارارزدیجیتال۱۶ساعتپیشحدود۱۰ساعتتاهاوینگبیتکوین؛نگاهببهشرایطبازاردرهاوینگ‌هایگذشتهارزدیجیتال۲۱ساعتپیشپیشبینیتحلیلگرانجیپیمورگانازآیندهبیتکوینپسازهاوینگبانکوبیمهمحبوب‌تریناخباربانکوبیمهکهامروزبایدبخوانید.مشاهدههمهاخباربانکوبیمهاکنوناطلاعیهجدیدبانکمرکزیدربارهتخصیصارزبانکوبیمهاکنونچاپایران‌چک۵۰۰هزارتومانیواقعیتدارد؟بانکوبیمهاکنونبانکمرکزیبرنامه‌ایبرایانتشارقطوع(دنو)پنجمیلیونریالینداردصنعتمعدنتجارتمحبوب‌تریناخبارصنعتمعدنتجارتکهامروزبایدبخوانید.مشاهدههمهاخبارسوختوانرژیاکنونصادراتنفتایرانبرقله۶سالهصنعتمعدنتجارتاکنونمنشاصدایانفجاردرگناوهچهبود؟بازارکالااکنونافزایشقیمتکالاهایاساسیوارداتیباارز۲۸۵۰۰تومانیتخلفاستآخریناخبارمشاهدههمهاخبار۱۳دقیقهپیشبازارسرمایهادامهافزایشقیمتطلایجهانی۲۷دقیقهپیشبازارسرمایهبرداشتهشدنحجممبنایسهنمادفرابورسی۲۷دقیقهپیشسیاستداخلیتوصیفمثبتمجلهآمریکاییازرهبرانقلاب+عکس۲۸دقیقهپیشمسکنالتهاباتبازاراجارهمسکنامسالهمتکرارمی‌شود/۱۴۰۳؛سالسختمستاجران!۴۲دقیقهپیشاقتصادکلانبانکجهانی:کاهشفقرمطلقدرایران۴۲دقیقهپیشفرهنگیبابترونقسینمابایدبهسینماگرانآفرینگفت؛نهدولتمردان۵۷دقیقهپیشاقتصادجهانسهمیورودرسوئیفتکاهشیافت۵۸دقیقهپیشبینالملل۸زخمیدرحملهبهپایگاه‌نظامیحشدالشعبی+ویدئو۵۸دقیقهپیشمسکنراهکارمجلس،بازاراجارهراسنگین‌ترمی‌کند۵۸دقیقهپیشبورسبیشترینبازدهیصندوقهایسرمایهگذاریبورسدرهفتهچهارمفروردین۱۴۰۳۱ساعتپیشبازارسرمایهبورس،بازندهبازارهایداراییدرفروردینماه۱ساعتپیشسیاستداخلیکنایهسنگینرشیدی‌کوچی؛مقایسهبرخوردبابی‌حجابیوتخلفمالیکاظمصدیقی۱ساعتپیشاقتصادکلانمصوبهدستمزد۱۴۰۳قانونینیست۱ساعتپیشفرهنگیاهالیموسیقیغیرپاپهمدرگیرمافیاهستند۱ساعتپیشاقتصادجهانصندوقبین‌المللیپولبهآمریکاهشدارداد۱ساعتپیشسیاستداخلیدستکاریدولتیآماربرایپایینآوردننرخبیکاری۱۸ساعتپیشطلاوارزپیش‌بینیقیمتدلار۱اردیبهشت۱۴۰۳/آرامشسیاسیدلاررابهثباترساند۱۵:۳۵۱۳ساعتپیشتحلیلوپیش‌بینیبازارها؛هفتهنخستاردیبهشت۱۴۰۳ویدیوها۰۱:۱۶سیاسی۱۴ساعتپیشامروزدراصفهانچهگذشت؟(فیلم)۰۰:۳۱سیاسی۱۷ساعتپیشدرسفارتایراندرفرانسهچهگذشت؟/حادثهامنیتیچهبود؟(فیلم)۰۲:۱۰اقتصادکلان۱۸ساعتپیشادعایرئیسیدرموردرشداقتصادی۴درصدی(فیلم)۰۱:۰۵پستهایویدیویی۲۰ساعتپیشویدئو|چگونه«دوبی»راآببرد؟/نگاههوشمصنوعیبهدلایلسیلدراماراتهمهویدیو‌هاپادکست۱۵:۰۱پادکستها۲هفتهپیشتحلیلوپیشبینیبازارها؛هفتهسومفروردین۱۴۰۳همهپادکست‌ها فراترازخبراثرقیمتدلاربرشرکت‌هایبورسی/رشددلار،بورسرابالامی‌برد؟گردشمالیفروشضایعات۱۰میلیارددلاردرسالاستسناریوهایپیشرویقیمتدلار/نوساناتارزیجهتبورسراتعیینمی‌کندوبگردی ماشینلباسشوییدوو اجاقگازدوو بلیطهواپیما 5سالهبازنشستهشو! رزروهتل دستگاهبرشلیزر 6شمشطلای50میلیونی بلیطهواپیما پرداختارزیباایرانیکارت هدایایتبلیغاتیچاپکهن وامفوریدیجیپی آکادمیتجارتنیوزپستهایآکادمی۵ماهپیشزنانهشدنسالمندیدرایران/وضعیتزنانسالمندحادترمی‌شودآکادمیتجارتنیوزجدیدترینقیمت‌هاقیمتطلاقیمتیوروقیمتدلارقیمتدرهماماراتقیمتسکهامامیقیمتیوروارزهایدیجیتالاخبار-تحلیل-آموزشارزهایدیجیتالقیمتبیت‌کوینقیمتلحظه‌ایارزهایدیجیتالقیمتاتریومماشینحسابرمزارزداغ‌ترین‌هایاقتصادیطلاوارزپیش‌بینیقیمتدلارخودرواقتصادسبزپیش‌بینیقیمتطلاقدرتمندتریننرم‌افزارCRMدرایرانمطالبویژهدربارهماتماسباماتبلیغاتهمکاریباماکلیهحقوقاینپایگاهمتعلقبهوبسایتخبریتجارت‌نیوزاستواستفادهازاخبارومحتواباذکرمنبعمجازاست.کپیرایت1402 طراحیسایتخبرگزاریآسامdocument.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){now=newDate();varhead=document.getElementsByTName('head')[0];varscript=document.createElement('script');script.async=true;script.type='text/jascript';varscript_address='cdn.yektanet.com/template/bnتجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیrs/yn_bnr.min.js';script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();head.appendChild(script);});window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-W95KX43DZ2');

Tovuti:تجارت‌نیوز - اخبار اقتصاد و تجارت، آموزش و تحلیل اقتصادیRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa