روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور

  • 2022-01-06Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور
  • Anwani ya wavuti:donya-e-eqtesad.com
  • IP ya Seva:157.119.191.211
  • Maelezo ya tovuti:روزنامه دنیای اقتصاد پر مخاطب ترین روزنامه اقتصادی ایران. روزنامه دنیای اقتصاد به شما قدرت پیش بینی می دهد

jina la kikoa:donya-e-eqtesad.comUthamini

kuhusu 1000~20000

jina la kikoa:donya-e-eqtesad.commtiririko

434

jina la kikoa:donya-e-eqtesad.comNzuri au mbaya

Mafanikio na kupungua. Kupanda na kushuka si mara kwa mara bahati nzuri huleta bahati mbaya

tovuti:روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشورUzito

3

tovuti:روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشورIP

157.119.191.211

tovuti:روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشورyaliyomo

روزنامهدنیایاقتصاد|پرمخاطبترینروزنامهاقتصادیکشورvarsocketAccess='4sa1056jttpqu33o0l28atlcb6';varrefereData={"type":0,"referer":null};varmodelHits={"1":[1]};varpeRefereData="\/";varuHash='SumetA';vari18n=newArray();varmasterConfig={"domain":"donya-e-eqtesad.com","v":"da","lang":"fa","blackHoleToken":"AAAAAhQDBgARIGFmNmE5MTUzMDFhZjVmODU5MzA2YWNjNjQ5ODNhYzg0BgERIDI2OGNlZmQ3ZGEzN2E3NGEyZDE0OTgwYjI5ZDFlNTE2BgIRIDAzODQxNTlmOWRjYjhjY2YwMmI2NDBlNjMxMmVlYWE0","dir":"rtl","ajaxGeneration":true,"baseUrl":"\/","u":null,"wss":"d69a18f8aa643e3ebd908e92e5d33f0e","debug":false};varcurrentTime=newDate('Sat,10Jun202314:06:12+0000');varisAdverHolderMode=false;#echo-detailh3{position:relative;margin:8px000;padding:0;text-indent:8px;font-size:14px;font-weight:bold;line-height:27px;}.site-khan-listli{padding:2px0;}.more-reading.content-more-readinga{display:block;}@mediascreenand(max-width:470px){.news-top-bar-newspaper.top-bar.right-bar.glob-bar-div:last-child{clear:unset;display:flex;}}.front.header-twin-wrapper{display:none}@mediascreenand(min-width:1000px){.left-head-sec.custom-ad-one{margin-top:-17px;}}@mediascreenand(min-width:1100px){.left-head-sec.custom-ad-one{margin-top:-13px;}}@mediascreenand(min-width:1240px){.left-head-sec.custom-ad-one{margin-top:-11px;}}@mediascreenand(max-width:1000px){.whole-shadow{overflow:hidden;}}#changeCity.select2-container{width:100%!important;}.filtering-serviceselect{max-width:100%!important;width:unset!important;}.zxc-fixed{z-index:1;}@mediaonlyscreenand(max-width:799px){#n-toggle{right:-100%;position:fixed;}}.general-box.global-boxshadow.general-details.site-khan-list{height:260px;overflow-y:scroll;}.site-khan-list::-webkit-scrollbar-track{-webkit-box-shadow:inset006pxrgba(255,255,255,0.3);background-color:#fff;}.site-khan-list::-webkit-scrollbar{width:3px;background-color:#ffffff;}.site-khan-list::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#ffffff;border:3pxsolid#a7a7a747};.webgardi-alert{text-indent:0px;}.news-amp.general-time{padding-bottom:10px;}.c-qt{background-color:#fff!important;color:#000!important;}.etemed-icon{display:inline-block;background-color:#2e2e2e;}.etemed-iconimg{display:block;height:auto;width:100px}.type-resource-imeaimg{margin:0auto;}@mediascreenand(max-width:799px){.fixed-menu{min-height:63px;}.main-header{min-height:63px}}@mediascreenand(max-width:470px){.news-top-bar.top-bar.right-bar.glob-bar-div:last-child{display:none;}.news-top-bar{height:33px}}@mediascreenand(max-width:790px){.mr-logo,.mr-logoa,.mr-logoaimg{width:200px;height:60px}}@mediascreenand(max-width:720px){.news-top-bar.top-bar{height:33px;}.respo-ad-mobi{width:100%;}.type-resource-ime.position-h5a{position:relative;width:100%;height:0;padding-top:12.8%;position:relative}.type-resource-ime.position-h5aimg{position:absolute;top:0;right:0;width:100%;height:100%;}}.add-view-des1{display:block!important;}.two-station-outer.two-station-newslip,.two-station-outer.two-station-newslistrong{line-height:22px!important}.news-outer.news-col-2.home-desk{display:block!important;}window.addEventListener('load',function(){window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--1');}); شمارهروزنامه۵۷۴۸شنبه۲۰خرداد۱۴۰۲۲۱ذیقعدهٔ۱۴۴۴|10June2023 شمارهروزنامه۵۷۴۸شنبه۲۰خرداد۱۴۰۲ خبر دنیا صنعت،معدنوبازرگانیشمارهروزنامه۵۷۴۸شنبه۲۰خرداد۱۴۰۲ صنعتومعدن بازرگانیمعدنوصنایعمعدنیروزنامهامروز آرشیوروزنامهآرشیوویژه‌نامه آگهی اشتراکاستان‌ها آئین‌نامهاخلاقحرفه‌ای دربارهماتماسباما مسکنوعمران بورسشمارهروزنامه۵۷۴۸شنبه۲۰خرداد۱۴۰۲ بورسکالاکدالروند آيندهنگربازارروزنامهامروز آرشیوروزنامهآرشیوویژه‌نامه آگهی اشتراکاستان‌ها آئین‌نامهاخلاقحرفه‌ای دربارهماتماسبامابازارطلاوارزشمارهروزنامه۵۷۴۸شنبه۲۰خرداد۱۴۰۲قیمتطلاقیمتسکهقیمتدلارقیمتیوروقیمتپوندانگلستانقیمتدرهماماراتقیمتلیرترکیهقیمتدینارعراققیمتدلارکاناداروزنامهامروز آرشیوروزنامهآرشیوویژه‌نامه آگهی اشتراکاستان‌ها آئین‌نامهاخلاقحرفه‌ای دربارهماتماسباماسیاستگذاریبازارپولوارز خودرو بازاردیجیتال باشگاهاقتصاددانان شرکتها گردشگری-استانهابیشترشمارهروزنامه۵۷۴۸شنبه۲۰خرداد۱۴۰۲بازارنفت مدیراناندیشه فرهنگوهنر تاريخواقتصاد سرمقاله استان‌هابانکوبیمهنیرو صنایعغذاییگزارشویژه ورزشحملونقلنماگرهایسهامبازارچه نفتوپتروشیمیاقتصادسلامتخودروسازانبنگاههایصنعتیومعدنیکشاورزیبلاکچینتوسعهشهریسایرمواردروزنامهامروز آرشیوروزنامهآرشیوویژه‌نامه آگهی اشتراکاستان‌ها آئین‌نامهاخلاقحرفه‌ای دربارهماتماسباماروزنامهامروز آرشیوروزنامهآرشیوویژه‌نامه آگهی اشتراکاستان‌ها آئین‌نامهاخلاقحرفه‌ای دربارهماتماسباماروزنامهامروز آرشیوروزنامهآرشیوویژه‌نامه آگهی اشتراکاستان‌ها آئین‌نامهاخلاقحرفه‌ای دربارهماتماسباما «دنیای‌اقتصاد»بررسیمی‌کندمعمایتکذیب«توافقموقت»دنیای‌اقتصاد:آمریکاوایرانپسازانتشاراخبارمتعدددربارهتوافقموقت،پنج‌شنبهوجمعههرگونهتوافقدرآیندهنزدیکراردکردند.دراینجاپرسشیکهمطرحمی‌شود،ایناستکهچراآمریکایی‌هاتوافقموقتراتکذیبمی‌کنند؟اولیندلیلبهماهیتاینمذاکراتبازمی‌گرددکهازطریقکانالمحرمانهوغیررسمیانجاممی‌شود.محرمانگیاصلبنیادینبرایپیشرفتدرچنینمذاکراتیاست؛چراکه… بانویبانکداردرباتلاقتورمترکیهدنیایاقتصاد:رئیس‌جمهورترکیه،سکاندارجدیدبانکمرکزیاینکشوررامنصوبکرد.«حفیظهغایهارکان»،باتابعیتدوگانهآمریکایی–ترکیه‌ای،سابقهعضویتدرهیات‌مدیرهچندبانکآمریکاییرادارد.سکاندارجدیدبانکمرکزی…۲۰۶خطرجادهچالوسدنیای‌اقتصاد-هاجرشادمانی:جادهچالوسدارای۲۰۶«نقطهپرخطر»بهلحاظاستعدادبالایبروزحوادثطبیعیاست؛به‌طوری‌کهدرهرکیلومترازاینمسیر،۳۳/۱موقعیتریزشسنگوبروزسیل،شناساییشدهاست.باوجوداین«ریسکبالایتردددر…اخطاراژه‌ایبهدروازه‌بانانتجاریدنیای‌اقتصاد:رئیسقوهقضائیه،محسنی‌اژه‌ای،درسفرخودبهمازندرانبامشاهدهوضعیتگمرکات،بنادروانبارگردانیدریکیازبنادراستانشاهدتخلفاتیبودکهمنجربهواکنشواخطارجدیاوشد.وجودمحموله‌هایفاسددر… سرمقالهزندگیطبیعیزیرضربپویاجبل‌عاملیسیاست‌هاییکهمنجربهتغییرزندگیوحیاتطبیعیآدمیانمی‌شوند،تنهایکسیاستاشتباهنیستند.اینسیاست‌هاحکایتازآندارندکهتصمیم‌گیرندگانبه‌طورعجیبیاصراربرآندارندکهرویکردهایاقتصادی،سیاسیواجتماعی‌شانصحیحاستو… پربازدیدهایاینشمارهنفتایران؛ضربه‏‏‏‏‌گیرغافلگیری‏‏‏‏‌هایسعودیمژدهبهسهامدارانیکفولادیمعمایتکذیب«توافقموقت»قدرت‌نماییفروشندگاندلارپشتپردهجنگعراقپساز۲۰سالشیفتمستاجرهابهآپارتمان‌‌‌هایمسنافتتاحمگاپروژهدرتبریزبانویبانکداردرباتلاقتورمترکیهاخطاراژه‌ایبهدروازه‌بانانتجاریگرانیدرانتظاربازارکشاورزی؟دوئلایرانوعربستاندرقارهسیاهشاگردحسین‌نصردرکابینهاردوغانبیشتر مطالبتوصیهشدهتولیدموبایلبومییامونتاژ؟اوکرایندرفازضدحملهمقصرپنهانافتتولیدمژدهبهسهامدارانیکفولادیرنکینگ۱۴۰۱بانک‌هابا«شاپرک»عواقبجدینادیدهگرفتنکارکنانکم‏‏‌دستمزدبیشتر خبرمعمایتکذیب«توافقموقت»افتتاحمگاپروژهدرتبریزمزیتاقتصادیروابطتهرانوقاهرهسوءتفاهماتمیانتهرانوباکوبرطرفمی‌شود؟گفت‌وگویضد‌تروریسمسه‌جانبهدرشهرپکناستقبالمسکوازطرحگازیایرانحمایتآمریکاازتوافقایرانوعربستاندوئلایرانوعربستاندرقارهسیاهبیشتر بورسبازارسهامدرقابفاینکسشرطورودبورسبهبازارجهانیبورسچشم‌انتظاردلارگروهمالیمهرگانآمادهپذیرشدربورسنبضصنایع-۱۴۰۲/۰۳/۲۰بیشتر کدال«مادیران»هلدینگمی‌شود؟بیشتر آيندهنگربازارنفتوطلادرانتظارفدرالرزروبیشتر بازارپولوارزخزاناقتصادیقارهسبزقدرت‌نماییفروشندگاندلارنزولتورمپیش‌نگراززبانمسوولانبهبودچشم‌اندازاقتصادیچیندر۲۰۲۳شاهددومبهبودرشداقتصادجهانبیشتر مسکنوعمران۲۰۶خطرجادهچالوسشیفتمستاجرهابهآپارتمان‌‌‌هایمسنمانعوروداتوبوس‌‌‌هایدستدومبهتهرانادامهسرقتالمان‌‌‌هایترافیکیپایتختبیشتر صنعتومعدنمقصرپنهانافتتولیدتداومبحرانآبدرسالجدیدمعضلبی‌تصمیمیوبی‌‌‌عملیدرعرصهسیاستگذاریمیزانصادراتصنعتیسهمکالاهایمصرفیازسبدوارداتبیشتر دنیاشاگردحسین‌نصردرکابینهاردوغاناوکرایندرفازضدحملهپشتپردهجنگعراقپساز۲۰سالبیشتر بازرگانیاخطاراژه‌ایبهدروازه‌بانانتجاریقیمت‌گذاریدستورینهاده‌‌‌‌‌هایدامیعلتنوساندربازارگوشتتصویبدوفوریتتشکیلوزارتبازرگانیبیشتر بازارنفتنفتایران؛ضربه‏‏‏‏‌گیرغافلگیری‏‏‏‏‌هایسعودیپشتوانهصنعتنفتنبایدتضعیفشودگام‌‌‌‌‌‌هایصنعتپتروشیمی‌‌‌‌‌‌ایرانبرایحضوردربازارروسیهکاهشامکانمناقشه‌‌‌‌‌هایفنیومالیحوزهصادراتگازبینایرانوترکیهروندپرشتابگازرسانیبهنقاطمرزیبیشتر خودرو۱۰توصیهبهخودروسازیزیان۲۱هزارمیلیاردیبهواسطهقیمت‌گذاریدستوریچالشتیک‌تاکیبهشکایتازخودروسازانمنجرشدخودرویخاصرولزرویسبرایاماراتکشندهامپاوروکامیونفورسدربورسکالاعرضهمی‌شوندبیشتر سیاستگذاریبانویبانکداردرباتلاقتورمترکیهتغییرفرمانسیاستپولیترکیهادامهروندکاهشتورمدرOECDبانک‌هاوموسساتاعتباریموظفبهانتشارمصوباتهستندبیشتر بورسکالاگرانیدرانتظاربازارکشاورزی؟برترینشرکت‌هایهفتهدربورس‌کالاتازه‌واردانچگونهدربازارمشتقهسرمایه‌گذاریکنند؟بیشتر شرکتهامژدهبهسهامدارانیکفولادیرنکینگ۱۴۰۱بانک‌هابا«شاپرک»۷۰‌هزارطرحتسهیلاتاشتغال‌زاییصندوقکارآفرینیامیدپتروشیمیجمتندیسبرنزیسه‌ستارهدریافتکردتامینمالیباسرمایه‌گذاریخصوصیبیشتر بازاردیجیتالتولیدموبایلبومییامونتاژ؟رگولاتوربهکسب‌و‌کارهایرمزارزیرسمیتببخشددیجی‌‌‌پیبازارگاهیبرایدریافتخدماتسرمایه‌‌‌گذاریایجادمی‌‌‌کندبرنامه«فیلیمومدرسه»برایتسهیلزبان‌‌‌آموزیکودکاندرتعطیلاتتابستانهمراهاولنخبگانرشته‌‌‌هایبرقوکامپیوتررابورسیهمی‌‌‌کندبیشتر ورزشپولوهیجاندراستانبولفوتبال۱۲۰تعطیلشد؟امروز؛والیبالایران-چینخداحافظیمحمدانصاریبافوتبالجانشینساپینتوکیست؟بیشتر تاریخواقتصادچالش‌هایتجارتنامحدوداقتصادسینماچگونهشکلگرفت؟آب‌تنیدردماوند،شکنجهدرکابلنخستینمجلهحقوقیِمدرندرتاریخایرانتاریخیات-۱۴۰۲/۰۳/۲۰بیشتر مدیرانعواقبجدینادیدهگرفتنکارکنانکم‏‏‌دستمزدانواعروش‌هایدیجیتالمارکتینگبازتعریفریسکدرعصردگرگونیدیجیتالبیشتر گردشگری-استانهاسهمآثارمدرندرسوغاتاصفهاناولویت‌هایاتاقایراندردورهجدیدتولید۳۳‌هزارتنانواعگیاهانداروییدرخوزستانپرداختتسهیلاتاشتغال‌زاییبهنیازمنداندرگلستانبیشتر فرهنگوهنراعداددرشت؛گیشه‌هایمتوسطتعطیلییککتاب‌فروشیخاصدرتهراناستخدامنویسندگانبرایپیش‌بینیتهدیداتنظامیچرادونلی‌نوازسرشناسنابیناشد؟هفت‌هنرجهان-۱۴۰۲/۰۳/۲۰بیشتر صنایعغذاییآغازتجهیزبزرگ‌ترینزنجیرهمرغگوشتیکشورکمبودچایدرپیادامهانحصاربیشتر سرمقالهزندگیطبیعیزیرضربپویاجبل‌عاملیسیاست‌هاییکهمنجربهتغییرزندگیوحیاتطبیعیآدمیانمی‌شوند،تنهایکسیاستاشتباهنیستند.اینسیاست‌هاحکایتازآندارندکهتصمیم‌گیرندگانبه‌طورعجیبیاصراربرآندارندکهرویکردهایاقتصادی،سیاسیواجتماعی‌شانصحیحاستو… تحلیلشرطورودبورسبهبازارجهانیدنیای‌اقتصاد-مسعودکریمی:پانزدهمیننمایشگاهبین‌المللیصنعتمالیبهپایانرسید؛درحالیکهدرایندورهخبریازشرکت‌هایخارجینبود.گوییعنوانبین‌المللیجایخودرابهدورهمیفعالانبورسیدادهاست.متولیانبورسدرچنیننمایشگاهیبایدبهاستقبال… گزارشخزاناقتصادیقارهسبزدنیای‌اقتصاد:رشداقتصادیاروپابرایدومینفصلمتوالیدرمحدودهمنفیایستادتااقتصاداینمنطقهبه‌طوررسمیواردرکودشود.درحالی‌کهیکیازمهم‌ترینعواملکاهشرشداقتصادقارهسبزافزایشقیمتانرژیوموادخوراکیاست،اماسیاست‌هایانقباضی…شاگردحسین‌نصردرکابینهاردوغاندنیای‌اقتصاد-محمدحسینباقی:ابراهیمکالین،محققمطالعاتاسلامیاخیراازسویاردوغانبه‌عنوانرئیسسازماناطلاعاتملیترکیهبرگزیدهشدهاست.اودکترایخودرادرفلسفهاسلامیازدانشگاهجورجواشنگتنزیرنظر«سیدحسین‌نصر»دریافتکرد.کالینکهدرمکتبسید… رویدادافتتاحمگاپروژهدرتبریزدنیای‌اقتصاد:ابراهیمرئیسی،رئیس‌جمهورروزپنج‌شنبهدرپنجمینمقصدازدوردومسفرهایاستانیدولتمردمیبهاستانآذربایجانشرقیسفریدوروزهکرد.درجریاناینسفرباحضوررئیس‌جمهور،راه‌آهنمیانه-بستانآباد-تبریزباراه‌اندازیایستگاهخاوران… تازههایباشگاهاقتصاددانانبورسچهزمانیبین‌المللیمی‌شود؟ششمحرکجهانیشدنبورستهرانمهدیپارچینی/کارشناسبازارسرمایهمصائببین‌المللیشدنبورسعلیرضاتوکلی‏‏‌‏‏‌‏‏‌کاشی/اقتصاددانمشکلاتسرمایه‌گذاریدربازارسهاماحسانخاتونی‏‏‌داریان/کارشناسبازارسرمایهچرااستانداردهارابالانمی‏‏‌برید؟پیمانمولوی/اقتصاددان وضعیتآبوهوا{{cityFields.city}}{{cityFields.data.main.temp_min|persianNumber}}{{cityFields.data.main.temp_max|persianNumber}}بیشتر /**/اوقاتشرعیتهرانسمنانمشهداصفهانکرجتبریزشیرازاهوازقمکرمانشاهرشتکرمانارومیهزاهدانهمداناراکیزدقزویناردبیلبندرعباسزنجانخرمآبادسنندجگرگانساریشهرکردبندربوشهربجنوردبیرجندایلام وبگردیمهمتریناتفاقپانزدهمیننمایشگاهبورس،بانکوبیمهازدیدمخاطبانچهبود؟مدیرعاملبانکپارسیانازغرفهچهارسوقمالیپارسیانبازدیدکردرونماییازچهارسامانهجدیددرنمایشگاهصنعتمالیباکولرگازیبیشترآشناشویدرسیدنبهاکسپلوراینستاگرام،شکستنشاخغولنیستاستقبالچشمگیربازدیدکنندگاناز«سالنمفید»درنمایشگاهصنعتمالیتقسیمسود۱۴۰ریالیتوسطجهانفولادسیرجانمعرفیبازی‌هایدرامدزامتاورسیبهترینکیفپولهایارزدیجیتالدرسال۲۰۲۳معرفیچندایدهعالیبرایفروشاینترنتیمحصولبیشتر پربازدیدهایسایتخوانبستریشدن۹نفرازحجاجایرانیدربیمارستانپاسختندیکمقامدولتیدربارهپسرش/ازلجشمااورابهجاهایبهترمیبرم!+فیلمتصویریازبنرممنوعیتدوردوردراینخیابانتهران+عکسادعاییکپایگاهآمریکاییدربارهمذاکرهایرانوآمریکادرعمانواکنشعراقچیبهادعایبیرانونددرمصاحبهبافردوسی‌پورمحمدبنسلمانآمریکاراتهدیدکرد/انتقامخواهیمگرفتآزادراهتهران-شمالهممسدودشددولترئیسیصدایزاکانیراهمدرآورد/قیمتمسکن۷۰درصدافزایشیافته/اجارهمسکنمناسبتبدیلبهآرزوشدهتصویبتغییراتقیمت۲۸محصولایرانخودروهیلاریکلینتونترامپرامسخرهکرد+عکسبیشتر تازههایسایتخوانپیش‌بینیبورسفردا۲۱خرداد۱۴۰۲/خطرونداندیکاتورRSIبرایدومینبارشکستهشد!نمادهایتاثیرگذاربرشاخص‌بورسامروزسنگاندازیآمریکادرالحاقاوکراینبهناتویکمرزباندرهنگمرزیارومیهبهشهادترسیدخبرمهمدربارهزمانواریزیارانهنقدیخردادماهپشتپردهازسرگیریروابطایرانومصر/پایچیندرمیاناست؟سرکردهمعروفداعشدرترکیهدستگیرشدسقوطسنگینبورس/شاخص۷۳هزارپلهپایینآمداینمادهغذاییقاتلفوریکبدچرباستجسد۲زنبعدازگذشت۳سالازقتلپیداشد/قاتلبهدامافتادرایزنی۹۰دقیقه‌ایمکرونبارئیسیدربارهمذاکراترفعتحریمدرخواستضدایرانیآمریکاازدبیرکلسازمانمللرئیسیفردامیهمانمجلسیهااستقیمتاینیاقوت۱۷۰۰میلیاردتوماناست!+فیلمخبرمهمدربارهدوزندانیایرانیدرهندفوری/قیمتمصوبشکراعلامشدپشتپردهپیشرویقیمتسکهواکنشمحمدمهاجریبهحذفعادلفردوسی‌پور/چقدرخوشمزه‌ایدشما!اینکارهاراتاقبلاز۳۰سالگیانجامدهیدسرلشکرباقری:انتخابمدیرانشایسته‌مسئلهبسیارضروریاستآمارکروناامروز۲۰خرداد۱۴۰۲/کاهشچشمگیرشمارفوتیهانرخارزدلارسکهطلایوروامروزشنبه۲۰خرداد۱۴۰۲سقوطپالایشیها،بانکیهاوگروهمعدنیدربورسامروزقیمتسکه،نیم‌سکهوربع‌سکهامروزشنبه۲۰خرداد۱۴۰۲|پیشرویقیمت‌هاقیمتدلاروپوندامروزشنبه۲۰خرداد۱۴۰۲|یوروگرانشدقیمتطلاامروزشنبه۲۰خرداد۱۴۰۲|شیبنزولیقیمت‌هاپیشرویقیمتسکه/قیمتدلارویورودربازاررسمیدوهدفبزرگنخستوزیراسرائیلدرخاورمیانهقیمتطلا،سکهودلارامروزشنبه۲۰خرداد۱۴۰۲|ربع‌سکهوپوندگرانشدندقیمتدلارویورودرصرافیملیامروزشنبه۲۰خرداد۱۴۰۲قیمتدلارمبادله‌ایامروزشنبه۲۰خرداد۱۴۰۲فقراونابرابریدرتحملفشارتورمجاستینترودوواردکییفشد+تصاویرشناساییسهمدخانیاتدرتورمفقراصدورهشداربرایتهرانیها/بارندگیووزشبادشدیددرراهاستمقصداولینسفرهایخارجیاردوغانمشخصشدپاسختندیکمقامدولتیدربارهپسرش/ازلجشمااورابهجاهایبهترمیبرم!+فیلمدرخواستجنجالیجانبولتونازترامپاستقرارسلاحاتمیروسیهدربلاروس/آمریکاواکنشنشاندادبررسیسهمدخانیاتدرتورمبرایدهکفقیرجامعهریزش۷۳هزارواحدیشاخصبورسدرپایانامروزآزادسازی۳میلیارددلار‌طلبایرانازعراقجزییاتگفت‌وگویوزرایخارجهایرانوسوریهشناساییسهمدخانیاتدرتورمفقرافرماندهنیرویهواییارتش:قطعاًآیندهخوبیبرایکشورمتصورهستیمواکنشعراقچیبهادعایبیرانونددرمصاحبهبافردوسی‌پورهیلاریکلینتونترامپرامسخرهکرد+عکسبازگشتطرحمالیاتبرسوداگریوسفته‌بازیبهمجلسافتتاحیکپروژهریلیمهمدرآذربایجانشرقیتصویریازبنرممنوعیتدوردوردراینخیابانتهران+عکسبیشتر روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور گروهنشریاتدنیایاقتصادروزنامهدنیایاقتصادوب‌سایتخبریاقتصادنیوزشبکهاینترنتیاکوایرانروزنامهانگلیسیFinancialTribuneهفتهنامهتجارتفرداوب‌سایتانتشاراتدنیایاقتصادوب‌سایتواحدتوسعهدانشدنیایاقتصادوب‌سایتهمایش‌هایدنیایاقتصادمرکزنوآوریوشتابدهیدنیایاقتصادآگهیهمکاریبامادربارهما معرفیروزنامه تماسباماکليهحقوقاينسايتمتعلقبهروزنامهدنيایاقتصادبودهواستفادهازمطالبآنباذکرمنبعبلامانعاستسئو:گروهرسانه‌ایدنیایاقتصادطراحیسایتخبریآسام setTimeout(function(){var_paq=window._paq=window._paq||[];if(typeofmodelHits!=='undefined'){_paq.push(['setCustomDimension',customDimensionId=1,customDimensionValue=modelHits[8][0]]);}_paq.push(["setCookieDomain","*.donya-e-eqtesad.com"]);_paq.push(['trackPeView']);_paq.push(['enableLinkTracking']);(function(){varu="analytics-3.aasaam.com/";_paq.push(['setTrackerUrl',u+'matomo.php']);_paq.push(['setSiteId','3']);vard=document,g=d.createElement('script'),s=d.getElementsByTName('script')[0];g.async=true;g.src=u+'matomo.js';s.parentNode.insertBefore(g,s)روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور;})();},5000)!function(e,t,n){e.yektanetAnalyticsObject=n,e[n]=e[n]||function(){e[n].q.push(arguments)},e[n].q=e[n].q||[];vara=t.getElementsByTName("head")[0],r=newDate,c="cdn.yektanet.com/superscript/gNaSajpO/article.v1/yn_pub.js?v="+r.getFullYear().toString()+"0"+r.getMonth()+"0"+r.getDate(روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور)+"0"+r.getHours(),s=t.createElement("link");s.rel="preload",s.as="script",s.href=c,a.appendChild(s);varl=t.createElement("script");l.async=!0,l.src=c,a.appendChild(l)}(window,document,"yektanet");varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varprmzSDKScript=document.createElement('script');prmzSDKScript.async=true;prmzSDKScript.src=`cdn-my.promizer.com/api/public/_/${newDate().toISOString().split('T')[0].replace(/-/g,'')}/sdk/script.js`;firstScript.parentNode.insertBefore(prmzSDKScript,firstScript);window.promizer=window.promizer||{push:"2zvSgnvCVjSgs20VMAmV8EvR8eP6GCQ0g0hGi2kZva20xpsfL2db4LPSrjCziF3j"};

Tovuti:روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشورRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa