طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشی

  • 2022-01-06Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشی
  • Anwani ya wavuti:tarafdari.com
  • IP ya Seva:109.206.255.42
  • Maelezo ya tovuti:پایگاه اخبار ورزش ایران و جهان، به همراه جدول، نتایج زنده، برنامه بازی ها، ویدیو ورزشی، مسابقه پیش بینی فوتبال، تریبون آزاد خوانندگان، فوتبال ایران و اروپا

jina la kikoa:tarafdari.comUthamini

kuhusu 5000~500000

jina la kikoa:tarafdari.commtiririko

108

jina la kikoa:tarafdari.comNzuri au mbaya

Mawimbi yanaingiliana. mara nyingi katika umaskini mkali

tovuti:طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیUzito

1

tovuti:طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیIP

109.206.255.42

tovuti:طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیyaliyomo

طرفداری|رسانهمستقلوبزرگ‌ترینشبکهاجتماعیورزشیvardataLayer=[];if(!!Drupal.settings.cuid){dataLayer.push({"cuid":Drupal.settings.cuid});}(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-PWPJDBF');consthead=document.getElementsByTName("head")[0];constscript=document.createElement("script");script.type="text/jascript";script.async=true;script.src="s1.mediaad.org/serve/tarafdari.com/loader.js";head.appendChild(script);(function(){varnow=newDate();varversion=now.getFullYear().toString()+"0"+now.getMonth()+"0"+now.getDate()+"0"+now.getHours();varhead=document.getElementsByTName("head")[0];varlink=document.createElement("link");link.rel="stylesheet";link.href="van.najva.com/static/cdn/css/local-messing.css"+"?v="+version;head.appendChild(link);varscript=document.createElement("script");script.type="text/jascript";script.async=true;script.src="van.najva.com/static/js/scripts/new-website-website--608ac5fc-4507-4309-8735-03e4de666fa7.js"+"?v="+version;head.appendChild(script);})()if(Store!==void(0)&&localStore.getItem('night')==='on'){document.body.className+=''+'night';}if(Store!==void(0)&&localStore.getItem('full')==='on'){document.body.className+=''+'full';}Jumptonigation//showthesabision50%ofthetime//varnumber=Math.round(Math.random());.sticky-ad{position:relative;}.sticky-adimg{position:absolute;bottom:0;}.sticky-container{position:fixed;bottom:0;left:50%;transform:translateX(-50%);width:468px;max-width:100%;}.sticky-close{background-color:red;z-index:9999;position:fixed;font-size:21px;border-radius:100%;width:27px;height:21px;text-align:center;color:#fff;padding-bottom:5px;font-family:Tahoma;cursor:pointer;}//showthesabision50%ofthetime//if(number===1){//////}else{varelem=document.createElement('div');elem.setAttribute('id','mediaad-xy4Er');document.body.appendChild(elem);//}حالتشبتمامصفحهطرفداریتیویامکاناتکاربریارسالمطلبسایرورزشهامدیریتمطالبمطالبکاربرانویدیوورزشیدربارهماتماسبامانقلوانتقالاتداخلینقلوانتقالاتخارجیجستجوفهرستویدیوورزشیطرفداریTVعضویت/ورودکیلیانامباپهچهتغییراتیدررئالمادریدایجادمی‌کند؟ازشمارهپیراهنگرفتهتاسیستمبازیلوسبلانکوسماهم‌دیگررامی‌شناسیمفینالكارابائوكاپ٢٠٢٤؛لیورپول-چلسیبالاترازبایرنمونیخولیورپول؛سقفرویایژابیآلونسوهدایترئالمادریداستچرامارادونافکرمی‌کندفوتبالنمی‌تواندمشکلاتجامعهراحلکند؟ازلابلایکتابالدیگوپیش‌بازیرئالمادرید-سویا؛برنابئوهمیشهخانهتوست،کاپیتانابدی!بازگشتسرخیوراموسبهمادریدپیشبازیچلسی-لیورپول؛سکویپرتاببارسلونا4-0ختافه؛پیروزیامیدبخشدرآستانهبازی‌هایسختمارسمنچستریونایتد۱-۲فولام؛روزازنو،روزیازنوایران2-3برزیل؛کشتییوزهایپابرهنهبهساحلتاریخنرسید؛حسرتفینالادامه‌دارشدرویایکامبکاینبارکابوسبودگزارشرویدادالیمینیشنچمبر2024WWE؛آخرینشانسحضوردررسلمنیاگلقیچیبرگرداندیدنیمحمدمعصومیزادهبهبرزیل(ایران2-0برزیل)/جامجهانیفوتبالساحلیکیلیانامباپهچهتغییراتیدررئال...ماهم‌دیگررامی‌شناسیمبالاترازبایرنمونیخولیورپول؛سقف...چرامارادونافکرمی‌کندفوتبالنمی...پیش‌بازیرئالمادرید-سویا؛برنابئو...پیشبازیچلسی-لیورپول؛سکویپرتاببارسلونا4-0ختافه؛پیروزیامیدبخشدر...منچستریونایتد۱-۲فولام؛روزازنو،...ایران2-3برزیل؛کشتییوزهایپابرهنهبه...گزارشرویدادالیمینیشنچمبر2024WWE؛...گلقیچیبرگرداندیدنیمحمدمعصومیزاده...آخریناخبارپربحثپربازدیدهمهفوتبالخارجیفوتبالداخلیگیمویدیوکیلیانامباپهچهتغییراتیدررئالمادریدایجادمی‌کند؟آرتتا:تماشایبازیآرسناللذت‌بخشاست؛تاسفبرایشکستنتیجه‌اینداردعملکرددرخشانآرسنالدرلیگبرتر؛دوگلدرهرهفتنیمهاخیرگلهایبازیآلمریا2-2اتلتیکومادرید(لالیگا-2023/24)گلهایبازیآرسنال4-1نیوکاسل(لیگبرترانگلیس-2023/24)ماهم‌دیگررامی‌شناسیمحسرتیوزهایپابرهنهدرامارات/تاپشاتبوکایوساکاوتکراررکوردایانرایتبهعنوانبازیکنانگلیسیآرسنالآلمریا2-2اتلتیکومادرید؛هشداربهال‌چولوازقعرجدول!آرسنال4-1نیوکاسل؛هیجانیکانتقامتمام‌عیارگلجوویلوکبهآرسنال(آرسنال4-1نیوکاسل)کاریوسودریافتگلکاریوسیازیاکوبکیویور(آرسنال4-0نیوکاسل)گلبوکایوساکابهنیوکاسل(آرسنال3-0نیوکاسل)تطرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیمامیگلهایلیورپولدرفینال‌هایلیگکاپانگلیس/فیلمانگیزهبالایراموسبرایرویاروییبارئالمادرید؛می‌خواهمبرندهشوم!/عکسمیلهاسویلار:سردارآزموندرمهارپنالتیجهانبخشبهمنکمککردامیررضارفیعی؛آیاپرسپولیساینمردرابهتاریختحویلمیدهد؟گلکایهاورتسبهنیوکاسل(آرسنال2-0نیوکاسل)پپگواردیولا:بازیکنانمسوپرمنهستند؛فیلفودن،یکبازیکندرجهیکجهانیاستگلبهخودیاسونبوتمانمقابلآرسنال(آرسنال1-0نیوکاسل)مطالببیشترلیستکاملبایرنمونیخ2-1لایپزیش؛رستگاریباپرنسهریدرواپسیندقایقآرسنال4-1نیوکاسل؛هیجانیکانتقامتمام‌عیارمیلهاسویلار:سردارآزموندرمهارپنالتیجهانبخشبهمنکمککردبورنموث0-1منچسترسیتی؛درتعقیبقرمزهاباتک‌تیراندازیبهاسمفودنبالاترازبایرنمونیخولیورپول؛سقفرویایژابیآلونسوهدایترئالمادریداستکیلیانامباپهچهتغییراتیدررئالمادریدایجادمی‌کند؟تنهاخ:وضعیتکلیمنچستریونایتدبسیارخوباست؛شخصیتتیمرانشاندادیمطعنهبهمنچستریونایتد؛تئاتررویاهاکهمی‌گفتیداینبود!/عکسپیشبازیچلسی-لیورپول؛سکویپرتابژاوی:هنوزبراینجاتاینفصلزمانداریم؛بازیکناناندکیهمانندفرنکیدییونگدردنیاوجوددارندمدلمویجدیدسرخیوراموسدرآستانهبازیبارئالمادرید/عکسایلکایگوندوعانوثبتآمارفوقالعاده۱۰۰خلقموقعیتگلزنیدرفصلجاریآلمریا2-2اتلتیکومادرید؛هشداربهال‌چولوازقعرجدول!فرنکیدییونگزنندهگلیازدههزارمتاریخبارسلوناشکستاتحادکلبامقابلحریف10نفره؛حالتیممجیدیخوبنیستالگری:تنهاچیزیکهبراییوونتوساهمیتدارد،کسبسهمیهلیگقهرماناناستامیدواریسردارآزمونبهدائمیشدنقراردادشبارملیورپولدرحالبررسیوضعیتروبنآموریمویولیانناگلزمانپیش‌بازیرئالمادرید-سویا؛برنابئوهمیشهخانهتوست،کاپیتانابدی!پیش‌بازیرئالمادرید-سویا؛برنابئوهمیشهخانهتوست،کاپیتانابدی!6ساعتاخیرکیلیانامباپهچهتغییراتیدررئالمادریدایجادمی‌کند؟بایرنمونیخ2-1لایپزیش؛رستگاریباپرنسهریدرواپسیندقایقآرسنال4-1نیوکاسل؛هیجانیکانتقامتمام‌عیاربورنموث0-1منچسترسیتی؛درتعقیبقرمزهاباتک‌تیراندازیبهاسمفودنبالاترازبایرنمونیخولیورپول؛سقفرویایژابیآلونسوهدایترئالمادریداستمیلهاسویلار:سردارآزموندرمهارپنالتیجهانبخشبهمنکمککردمدلمویجدیدسرخیوراموسدرآستانهبازیبارئالمادرید/عکسطعنهبهمنچستریونایتد؛تئاتررویاهاکهمی‌گفتیداینبود!/عکستنهاخ:وضعیتکلیمنچستریونایتدبسیارخوباست؛شخصیتتیمرانشاندادیمطرحجدیدپیراهندومرئالمادریددرفصل25-2024/عکسمثلولاسکوباش،شبیهکولاکوویچوکواچنتیجهبگیرژاوی:هنوزبراینجاتاینفصلزمانداریم؛بازیکناناندکیهمانندفرنکیدییونگدردنیاوجوددارندپیشبازیچلسی-لیورپول؛سکویپرتابامیدواریسردارآزمونبهدائمیشدنقراردادشبارمایلکایگوندوعانوثبتآمارفوقالعاده۱۰۰خلقموقعیتگلزنیدرفصلجاریلیورپولدرحالبررسیوضعیتروبنآموریمویولیانناگلزمانفرنکیدییونگزنندهگلیازدههزارمتاریخبارسلوناامیررضارفیعی؛آیاپرسپولیساینمردرابهتاریختحویلمیدهد؟پیش‌بازیرئالمادرید-سویا؛برنابئوهمیشهخانهتوست،کاپیتانابدی!پیش‌بازیرئالمادرید-سویا؛برنابئوهمیشهخانهتوست،کاپیتانابدی!6ساعتاخیراخبارخارجیهمهروییکیازبرچسب‌هایبالاکلیککنید.ویدئوایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.اسپانیالالیگارئالمادریدبارسلونااتلتیکومادریدسویاانگلستانلیگبرترانگلیسمنچستریونایتدچلسیآرسناللیورپولتاتنهاممنچسترسیتیایتالیاسریآیوونتوسمیلاناینترآاسرمناپولیلاتزیوآلمانبوندسلیگابایرنمونیخدورتموندلایپزیشبایرلورکوزنوولفسبورگمونشنگلادباخفرانسهلوشامپیونهپاریسنژرمنموناکونقلوانتقالاتخارجیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.پیشبازیوگزارشایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.سایرایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.کیلیانامباپهچهتغییراتیدررئالمادریدایجادمی‌کند؟آرتتا:تماشایبازیآرسناللذت‌بخشاست؛تاسفبرایشکستنتیجه‌اینداردعملکرددرخشانآرسنالدرلیگبرتر؛دوگلدرهرهفتنیمهاخیرگلهایبازیآلمریا2-2اتلتیکومادرید(لالیگا-2023/24)گلهایبازیآرسنال4-1نیوکاسل(لیگبرترانگلیس-2023/24)ماهم‌دیگررامی‌شناسیمحسرتیوزهایپابرهنهدرامارات/تاپشاتبوکایوساکاوتکراررکوردایانرایتبهعنوانبازیکنانگلیسیآرسنالآلمریا2-2اتلتیکومادرید؛هشداربهال‌چولوازقعرجدول!آرسنال4-1نیوکاسل؛هیجانیکانتقامتمام‌عیارگلجوویلوکبهآرسنال(آرسنال4-1نیوکاسل)کاریوسودریافتگلکاریوسیازیاکوبکیویور(آرسنال4-0نیوکاسل)گلبوکایوساکابهنیوکاسل(آرسنال3-0نیوکاسل)تمامیگلهایلیورپولدرفینال‌هایلیگکاپانگلیس/فیلمانگیزهبالایراموسبرایرویاروییبارئالمادرید؛می‌خواهمبرندهشوم!/عکسمیلهاسویلار:سردارآزموندرمهارپنالتیجهانبخشبهمنکمککردگلکایهاورتسبهنیوکاسل(آرسنال2-0نیوکاسل)پپگواردیولا:بازیکنانمسوپرمنهستند؛فیلفودن،یکبازیکندرجهیکجهانیاستگلبهخودیاسونبوتمانمقابلآرسنال(آرسنال1-0نیوکاسل)خلاصهبازیبایرنمونیخ2-1لایپزیش(بوندسلیگا-2023/24)مطالببیشتراستوریلیستکاملاخبارایرانهمهروییکیازبرچسب‌هایبالاکلیککنید.نقلوانتقالاتداخلیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.ویدئویداخلیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.لیگخلیجفارسپرسپولیساستقلالتراکتورسپاهانفولادخوزستانپیکانملواناستقلالخوزستانلیگآزادگانماشینسازیپدیدهسپیدرودفوتبالملیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.سایرورزش‌هاایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.پیشبازیوگزارشایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.اختصاصیداخلیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.حسرتیوزهایپابرهنهدرامارات/تاپشاتامیررضارفیعی؛آیاپرسپولیساینمردرابهتاریختحویلمیدهد؟مثلولاسکوباش،شبیهکولاکوویچوکواچنتیجهبگیرشکستاتحادکلبامقابلحریف10نفره؛حالتیممجیدیخوبنیستصعودنفسگیرساحلی‌بازانایتالیابهفینالجامجهانیدرحضورستاره‌هایفوتبال؛گزارشتصویریشکستهاکی‌بازانایرانمقابلفیلیپیندرمسابقاتقهرطرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیمانیجهانامیدواریسردارآزمونبهدائمیشدنقراردادشبارمهفتهافتضاحلیگبرترموقتافراموششداینبارخبریازکامبکنبود،دلداریبرزیلی‌هابهساحلی‌بازانغمگینایران؛گزارشتصویریپرسپولیستادربی103،می‌تواندبااستقلالهمامتیازشودگلبرندوبهایران(ایران2-3برزیل)/جامجهانیفوتبالساحلیایران2-3برزیل؛کشتییوزهایپابرهنهبهساحلتاریخنرسید؛حسرتفینالادامه‌دارشدقیچیبرگردانتماشاییوگلدومآلیسونداسیلوابهایران(ایران2-2برزیل)/جامجهانیفوتبالساحلیگلآلیسونداسیلوابهایرانازروینقطهپنالتی(ایران2-1برزیل)/جامجهانیفوتبالساحلیجدالحساسایرانوبرزیلدرنیمهنهاییجامجهانی؛گزارشتصویریگلقیچیبرگرداندیدنیمحمدمعصومیزادهبهبرزیل(ایران2-0برزیل)/جامجهانیفوتبالساحلیتمرین۸۰دقیقه‌ایپرسپولیسبعدازیکروزاستراحت؛تذکراوسمارویرابهسرخپوشانخدابندهلو:همهازعلاقهمنبهپرسپولیسخبرداشتند؛نویدکیامنطقیبرخوردکردخمز:مسیومنچسترسیتیراهمتحلیلمی‌کنندامانمی‌توانآنهارامتوقفکردگلزیبایعلیمیرشکاریبهبرزیل(ایران1-0برزیل)/جامجهانیفوتبالساحلیمطالببیشتراستوریلیستکاملاخباراختصاصیطرفداریکیلیانامباپهچهتغییراتیدررئالمادریدایجادمی‌کند؟ماهم‌دیگررامی‌شناسیمحسرتیوزهایپابرهنهدرامارات/تاپشاتآلمریا2-2اتلتیکومادرید؛هشداربهال‌چولوازقعرجدول!آرسنال4-1نیوکاسل؛هیجانیکانتقامتمام‌عیارپپگواردیولا:بازیکنانمسوپرمنهستند؛فیلفودن،یکبازیکندرجهیکجهانیاستبورنموث0-1منچسترسیتی؛درتعقیبقرمزهاباتک‌تیراندازیبهاسمفودنبایرنمونیخ2-1لایپزیش؛رستگاریباپرنسهریدرواپسیندقایقصعودنفسگیرساحلی‌بازانایتالیابهفینالجامجهانیدرحضورستاره‌هایفوتبال؛گزارشتصویریطرحجدیدپیراهندومرئالمادریددرفصل25-2024/عکسچرامارادونافکرمی‌کندفوتبالنمی‌تواندمشکلاتجامعهراحلکند؟پیش‌بازیرئالمادرید-سویا؛برنابئوهمیشهخانهتوست،کاپیتانابدی!پیشبازیچلسی-لیورپول؛سکویپرتاباینبارخبریازکامبکنبود،دلداریبرزیلی‌هابهساحلی‌بازانغمگینایران؛گزارشتصویریبارسلونا4-0ختافه؛پیروزیامیدبخشدرآستانهبازی‌هایسختمارسمنچستریونایتد۱-۲فولام؛روزازنو،روزیازنولچه-اینتر؛ترکیباحتمالیونکاتآماریرودیگروانتخاببهترینهافبکازمیاندیبروین،پدریوبلینگام/عکسمیلان-آتالانتا؛ترکیباحتمالیونکاتآماریایران2-3برزیل؛کشتییوزهایپابرهنهبهساحلتاریخنرسید؛حسرتفینالادامه‌دارشدجدالحساسایرانوبرزیلدرنیمهنهاییجامجهانی؛گزارشتصویریگزارشرویدادالیمینیشنچمبر2024WWE؛آخرینشانسحضوردررسلمنیارسمی؛محمدخدابندهلوبهپرسپولیسپیوستکارلوآنچلوتی:راموسیککاپیتانوالگویواقعیاست؛آرداگولربرایبازیبایدصبورباشدرختکنتیمملیفوتبالساحلیپیشازبازیبابرزیل/فیلمدورهمیشبانهخارجیهایپرسپولیس+عکسمحمدخدابندهلویکخریدپرسپولیسیبرایپرسپولیس؛آچارفرانسهاینجاست!وراثتیورگن؛سیریدردنیایدادهبرایانتخابسرمربیجدیدلیورپولبرنامهصداوسیماعوضشد؛فوتبالساحلیسرانجامدرکنداکتورشبکهسه!محمدرضاحسینی:ساکتالهامیمربیبادانشیاست؛اومیتواندهربازیکنیرابهشرایطخوببرساندمطالببیشتراستوریلیستکاملزمان‌بندیرده‌بندیگلزنانفوتبالایرانلیگبرترخلیجفارسجامآزادگان(دستهیک)دور123456789101112131415161718گلگهرسيرجان-:-نساجیمازندرانسه‌شنبه۰۸اسفند14:30استقلال-:-سپاهانسه‌شنبه۰۸اسفند14:30فولادخوزستان-:-ملوانسه‌شنبه۰۸اسفند14:30تراکتور-:-استقلالخوزستانسه‌شنبه۰۸اسفند14:30آلومينيوماراک-:-هوادارچهارشنبه۰۹اسفند14:30پیکانتهران-:-نفتآبادانچهارشنبه۰۹اسفند14:30شمسآذر-:-مسرفسنجانچهارشنبه۰۹اسفند14:30ذوبآهن-:-پرسپولیسچهارشنبه۰۹اسفند14:30لیستکاملفوتبالایرانلیگبرترخلیجفارسجامآزادگان(دستهیک)بازیامتیاز1استقلال17362سپاهان14313پرسپولیس16304ملوان17285تراکتور16286ذوبآهن16257آلومينيوماراک17258گلگهرسيرجان16249شمسآذر172110مسرفسنجان171911هوادار171812فولادخوزستان171813پیکانتهران171314استقلالخوزستان171215نساجیمازندران161116نفتآبادان1711لیستکاملفوتبالایرانلیگبرترخلیجفارسجامآزادگان(دستهیک)جامحذفیایرانرتبهبازیکنگل1رضااسدی82شهریارمقانلو73عارفرستمی74محمدعباسزاده65یورگنلوکادیا6جدولگلزنانزمان‌طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیبندیرده‌بندیگلزنانفوتبالجهانلیگبرترانگلیسلالیگااسپانیاسریآایتالیابوندسلیگاآلمانلیگ1فرانسهلیگقهرماناناروپالیگعربستاندور12345678910111213141516171819202122232425262728برنتفورد-:-چلسیشنبه۱۲اسفند18:30اورتون-:-وستهمشنبه۱۲اسفند18:30فولام-:-برایتونشنبه۱۲اسفند18:30نیوکاسل-:-وولورهمپتونشنبه۱۲اسفند18:30ناتینگهامفارست-:-لیورپولشنبه۱۲اسفند18:30تاتنهام-:-کریستالپالاسشنبه۱۲اسفند18:30لوتونتاون-:-استونویلاشنبه۱۲اسفند18:30برنلی-:-بورنموثیکشنبه۱۳اسفند18:30منچسترسیتی-:-منچستریونایتدیکشنبه۱۳اسفند18:30شفیلدیونایتد-:-آرسنالدوشنبه۱۴اسفند18:30لیستکاملفوتبالجهانلیگبرترانگلیسلالیگااسپانیاسریآایتالیابوندسلیگاآلمانلیگ1فرانسهلیگقهرماناناروپالیگعربستانبازیامتیاز1لیورپول25572منچسترسیتی25563آرسنال25554استونویلا25495تاتنهام25476منچستریونایتد25447برایتون25388نیوکاسل25379وستهم253610چلسی253511وولورهمپتون253512اورتون253013فولام252914بورنموث242815برنتفورد252516کریستالپالاس252517ناتینگهامفارست252418لوتونتاون242019برنلی251320شفیلدیونایتد2513لیستکاملفوتبالجهانلیگبرترانگلیسلالیگااسپانیاسریآایتالیابوندسلیگاآلمانلیگ1فرانسهلیگقهرماناناروپارتبهبازیکنگل1ارلینگهالند272هریکین183مارکوسرشفورد144اوانتونی145الکساندرمیتروویچ11جدولگلزنانطرفداریپلاسپایانسلطهوحالاافولآمریکایی‌ها؛بسکتبالدیگرمختصآنهانیست!پخشآزمایشی؛پورتو-آرسنالباگزارشعربیپخشآزمایشی؛ناپولی-بارسلوناباگزارشانگلیسیمفاهیمفنیفوتبالبهزبانساده؛آشناییباPPDA،معیارسنجششدتپرستماشاودانلودفولمچ؛اینتر1-0اتلتیکومادریدباگزارشانگلیسی(FULLHD)خصومتتمامنشدنیساموئلاتوئووپپگواردیولاازکجاآبمی‌خورد؟|فوکوسطرفداریپخشآزمایشی؛منچسترسیتی-برنتفوردباگزارشانگلیسیپخشآزمایشی؛آیندهوون-دورتموندباگزارشعربیپخشآزمایشی؛فوتبالساحلیایران-تاهیتیباگزارشانگلیسیپخشآزمایشی؛مونتزا-میلانباگزارشانگلیسیمفاهیمفنیفوتبالبهزبانساده؛کانترپرسچیستوچگونهاجرامی‌شود؟پخشآزمایشی؛رایووایکانو-رئالمادریدباگزارشزبانعربیتماشاودانلودفولمچ؛فوتبالساحلیایران6-3آرژانتینباگزارشعربی(FULLHD)تماشاودانلودفولمچ؛منچسترسیتی-چلسیباگزارشانگلیسی(FULLHD)پخشآزمایشی؛برنلی-آرسنالباگزارشعربیپخشآزمایشی؛برنتفورد-لیورپولباگزارشانگلیسیپخشآزمایشی؛میلان-رنباگزارشانگلیسیپخشآزمایشی؛فاینورد-آاسرمباگزارشانگلیسیتماشاودانلودفولمچ؛لاتزیو1-0بایرنمونیخباگزارشانگلیسی(FullHD)پخشآزمایشی؛پاریسنژرمن-رئالسوسیدادباگزارشانگلیسیتاپ10طرفداری؛بهترینمثلث‌هایتاریخفوتبال|BBCیاMSN،کدامبهتریناست؟پخشآزمایشی؛الفیحا-النصرباگزارشعربیچرابهزنانبسکتبالیستاندازهبازیکنانNBAدستمزدنمی‌دهند؟پخشآزمایشی؛کریستالپالاس-چلسیباگزارشعربیپخشآزمایشی؛یوونتوس-اودینزهباگزارشانگلیسیپخشآزمایشی؛بارسلونا-گراناداباگزارشعربیپخشآزمایشی؛میلان-ناپولیباگزارشانگلیسیپخشآزمایشی؛وستهم-آرسنالباگزارشانگلیسیتماشاودانلودفولمچ؛آاسرم2-4اینترباگزارشعربی(FullHD)پخشآزمایشی؛بایرلورکوزن-بایرنمونیخباگزارشانگلیسیمطالببیشتراستوریلیستکاملمنهایفوتبالهمهروییکیازبرچسب‌هایبالاکلیککنید.بسکتبالبسکتبالداخلیبسکتبالجهانیموتوراسپورتموتوجیپیفرمولیکوالیبالوالیبالایرانوالیبالجهانیبانوانایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.تنیسایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.کشتیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.سلامتوتندرستیبدنسازیتناسباندامتغذیهسالمرژیمغذاییزندگیسالمسلامتجنسیزیباییبوکسایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.حسرتیوزهایپابرهنهدرامارات/تاپشاتمثلولاسکوباش،شبیهکولاکوویچوکواچنتیجهبگیرصعودنفسگیرساحلی‌بازانایتالیابهفینالجامجهانیدرحضورستاره‌هایفوتبال؛گزارشتصویریشکستهاکی‌بازانایرانمقابلفیلیپیندرمسابقاتقهرمانیجهاناینبارخبریازکامبکنبود،دلداریبرزیلی‌هابهساحلی‌بازانغمگینایران؛گزارشتصویریایران2-3برزیل؛کشتییوزهایپابرهنهبهساحلتاریخنرسید؛حسرتفینالادامه‌دارشدجدالحساسایرانوبرزیلدرنیمهنهاییجامجهانی؛گزارشتصویریگزارشرویدادالیمینیشنچمبر2024WWE؛آخرینشانسحضوردررسلمنیادعوتمدیرانعاملاستقلالوپرسپولیس،پیشکسوتاندوباشگاهوورزشکارانازمردمبهحضوردرانتخاباتسثرالینز:یکسروگردنازراکبالاترهستم/اخبارWWEآیاسیلوستراستالونهدررسلمنیا40حاضرخواهدشد؟/اخبارWWEوزیرورزش:امیدوارمبسکتبالایرانباردیگردرآسیابهموفقیتبرسدپیروزیدشوارتیمملیبسکتبالایرانمقابلقطردرانتخابیکاپآسیاصعودملی‌پوشایرانیبهفینالجامجهانیژیمناستیکرندیاورتون:حواشیوینسمکمنقلبمراشکست؛تریپلاچمثلبرادربزرگترماست/اخبارWWEتوجهرسانه‌هایخارجیبهبازیکن۱۵سالهایرانی؛جوان‌گراییتیمملیهاکیبهچشمآمدنمایندهاسنوکرایراندرمسابقاتقهرمانیآسیابهمدالطلارسیدپایانسلطهوحالاافولآمریکایی‌ها؛بسکتبالدیگرمختصآنهانیست!مهارتهایتکنیکیوفوتبالیرافائلنادالباتوپتنیس/فیلم4اشتباهیکهنبایدWWEدررویدادالیمینیشنچمبرمرتکبشودمطالببیشتراستوریلیستکاملویدیوگلهایبازیآلمریا2-2اتلتیکومادرید(لالیگا-2023/24)گلهایبازیآرسنال4-1نیوکاسل(لیگبرترانگلیس-2023/24)گلهایبازیآلمریا2-2اتلتیکومادرید(لالیگا-2023/24)گلهایبازیآرسنال4-1نیوکاسل(لیگبرترانگلیس-2023/24)گلجوویلوکبهآرسنال(آرسنال4-1نیوکاسل)کاریوسودریافتگلکاریوسیازیاکوبکیویور(آرسنال4-0نیوکاسل)گلبوکایوساکابهنیوکاسل(آرسنال3-0نیوکاسل)تمامیگلهایلیورپولدرفینال‌هایلیگکاپانگلیس/فیلمگلکایهاورتسبهنیوکاسل(آرسنال2-0نیوکاسل)مرکزویدیوارسالویدیوستوننویسندگاندرشبکه‌هایاجتماعیویترینیادداشت‌هاماهم‌دیگررامی‌شناسیمچرامارادونافکرمی‌کندفوتبالنمی‌تواندمشکلاتجامعهراحلکند؟وراثتیورگن؛سیریدردنیایدادهبرایانتخابسرمربیجدیدلیورپولسرایتویروسطلبکاریبهمدافعانفوتبالایران؛وقتیهمیشهخودخواهی!رقابتسهمدعیدرلیگبرترانگلیس؛درپنجبارقبلیچهاتفاقیافتاد؟آندریاسبرمه؛مردمیدان‌هایسختوجاودانگیبایکپنالتی!روزنه‌هایامیدباتوقفقهرمانبایرنمونیخگرفتاریکفیلمترسناکبی‌انتها؛چرااخراج،سرنوشتمحتومتوخلاست؟۶۶سالگیفاجعههواییمونیخ؛رفتند،امافراموشنشدند!عاشقانه‌های1998؛انتشارگالریتصاویرازپشت‌صحنهقهرمانیفرانسهدرجامجهانیپاریسنژرمنچهکسیرابایدجانشینکیلیانامباپهکند؟/پروندهروزدرنقدرفتارهایتکراریمحمدحسینکنعانیزادگان؛وقتیعذرخواهیلازماستاماکافینیست!توماسفرانک،مردیکهلیورپولنبایدفراموشکند«دستِخدا»،فریبیمقدسیادزدیقرن!بهبهانهدرپیشبودنانتخاباتمجلس؛رایمی‌خواهید؟پادرکفشفوتبالنکنیدرئالمادرید؛آیندههمازآنماست!اولینناکامیاوسمارباهمکاریکاپیتان‌هایدوتیم!پاپادینو؛تومی‌دانیشکوهوافتخار،فقطیکلحظهزودگذراستچههدیهتولدیاستکهحتیزلاتانراهمشگفت‌زدهمی‌کند؟ژابیآلونسو؛کوههاتوراصدامی‌زنندمطالببیشترلیستکاملانگیزهبالایراموسبرایرویاروییبارئالمادرید؛می‌خواهمبرندهشوم!/عکسطعنهبهمنچستریونایتد؛تئاتررویاهاکهمی‌گفتیداینبود!/عکسمدلمویجدیدسرخیوراموسدرآستانهبازیبارئالمادرید/عکسعارفغلامیبایکپستاینستاگرامیرویتشد؛خداحافظتاجسرفوتبالایران!+عکساستوریدروازهبانتیمملیفوتبالساحلی؛برایمردمایرانجانمیدهیم!+عکستمسخرتیمعلیرضاجهانبخشازسویپائولودیبالا؛بهحذفشمامیخندم!+عکسحمایتعجیبمحمددانشگرازسیاوشیزدانی؛بابازی‌اتحالکردم،بهترین!ورزشکارانجهاندرشبکههایاجتماعی؛22فوریه2024رقابتکریستیانورونالدوباپسرشبراینشاندادنآمادگیجسمانی‌بالای‌خود/عکسورزشکارانجهاندرشبکههایاجتماعی؛21فوریه2024استوریمعنادارحسینماهینی؛بخشیدیمتاپیشخداهمشمارانبینیم!استوریپرسپولیسیهابرایکریمباقری؛سالموسبزباشیاسطوره!+عکسحملهپیشکسوتاستقلالبهکمیتهانضباطی؛لعنتبرخیانتکاران،بایدکنعانیزادگانرابرایهمیشهمحروممی‌کردید!خارجیهایپرسپولیسوتراکتورکنارهم؛بهیادجامملتهایآسیا2019+عکساستوریهایجدیدجلالالدینماشاریپوفباقلبآبیوپیراهناستقلالمانندرونالدووبنزما؛نیماردرلباسعربیبهمناسبتروزتاسیسعربستان/عکساستقبالزیبایبارسلوناازبازیباناپولی؛مارادوناازآسمانمی‌بیند!/عکسلیونلمسیاز24آهنگموردعلاقه‌خودرونماییکرد!/عکسپیراهنخاصوزیبایآینتراختفرانکفورتبهمناسبت125سالگی/عکستمجیددانیالاسماعیلی‌فرازتیمملیفوتبالساحلی؛مردانبیادعا!+عکسمطالببیشترلیستکاملگیمپربحثپربازدیدتریلرجدیدبستهالحاقیEldenRingبانامShadowOfTheErdtreeمنتشرشدحضوردوناروما؛اودگاردوباستونیدرتیممنتخبهفتهبیستوسومEASportsFC24حضورزیدان،ریوالدو،پویولوبکامدررویدادFutureStarsبازیEASportsFC24ریتینگجدیدروبرتوباجو،پاولندودوکارلسپویولدرEASportsFC24/عکستیمدومFutureStarsدرEASportsFC24منتشرشدریتینگجدیدزینالدینزیدان،زیکوودیویدبکامدرEASportsFC24/عکستیممنتخبهفتهبیستودومEASportsFC24منتشرشد/عکساحتمالساختفیفایجدیدتوسط2KGamesریتینگجدیدرونالدینیو،مالدینیواستیونجرارددرEASportsFC24حضورآرداگولروالیوتدرتیمستارگانآیندهEASportsFC24بازیکنانتیماولرویدادFutureStarsدرEASportsFC24/عکستریلرجدیدبازیStreetFighter6منتشرشدبازیGTAVدستبردارنیست؛فروشبسیارعالیبازیهایراکاستارمنتشرشدخاطرهبازیEASportsFC24؛انتشارکارتبازیکنانقدیمیواسطوره‌ایدنیایفوتبال/عکستیممنتخبهفتهبیستویکمEASportsFC24منتشرشد/عکسازگولروگارناچوتابالدهورونالدینیو؛رویدادFutureStarsدرEASportsFC24/عکستریلربازیPhantomBladeZeroمنتشرشدبازیTheLastofUsPart2قراربودجهانبازوشبیهبهBloodborneباشدنسخهواقعیپنالتیزدندرEAFC24(فان)/فیلماعلامرسمیناموداستانDeathStranding2مطالببیشترلیستکاملریتینگجدیدروبرتوباجو،پاولندودوکارلسپویولدرEASportsFC24/عکستریلرجدیدبستهالحاقیEldenRingبانامShadowOfTheErdtreeمنتشرشدحضوردوناروما؛اودگاردوباستونیدرتیممنتخبهفتهبیستوسومEASportsFC24حضورزیدان،ریوالدو،پویولوبکامدررویدادFutureStarsبازیEASportsFC24حضورزیدان،ریوالدو،پویولوبکامدررویدادFutureStarsبازیEASportsFC2424ساعتاخیرریتینگجدیدروبرتوباجو،پاولندودوکارلسپویولدرEASportsFC24/عکسحضوردوناروما؛اودگاردوباستونیدرتیممنتخبهفتهبیستوسومEASportsFC24تیمدومFutureStarsدرEASportsFC24منتشرشدحضورزیدان،ریوالدو،پویولوبکامدررویدادFutureStarsبازیEASportsFC24حضورزیدان،ریوالدو،پویولوبکامدررویدادFutureStarsبازیEASportsFC24گیشهلیستکاملپوچتینو:باماعادلانهرفتارکنید/کیوسکشنبه24فوریه2024جلویحذفپرسپولیسواستقلالازآسیارابگیریدگیشهمطبوعاتداخلی|3اسفند۱۴۰۲آخرینمطالبکاربرانصفحهاختصاصیکاربرانهمهبازدیدبحثموزیکویدیوعکسمطلبسوالفایلویترینمطالبمنتخبکاربرانطرفداریتیممنتخبتاریخرئالمادریدجدولفعلیلالیگاصحبتنیکلاسجکسوندرموردکریمبنزماآهنگ«اگهمنبرم»ازبهزادلیتوبههمراهمتن-eManBeramBehzadLeitowithlyrics5فوتبالیستزنزیبایجهانبهنظرهوشمصنوعیرونالدو،مسی،نیماروامباپهوقتیپیرشن،اینشکلیمیشن(عکس)خوراکیباحالسراغداریدمعرفیکنید؟(خودمیکیمعرفیمیکنم)Razmرزممیمقلعهنوییایتیسیعبدالکریمحسنصادرشد.🔥آغازشدیدتریننبرددرجبههاروپاسیسپسررافینیادربازیامشب😂منچستریونایتد۱-۲فولام؛روزازنو،روزیازنومیگنبودشبیهتولیمنکهندیدم؛جانشینکیلیانامباپهازایتالیامیآید،الماسسیاهباشگاهمیلاندرراهفرانسهیعنیمیشه؟یهروزاشکبریزم،اماازرویشوق،ازرویخوشحالی،بهخاطررسیدنبهتوعشقمبهترینهایجکتاریخ۱۹سالهشد.لحظاتماندگارتاموجری/شنایاددادنجریبهجوجهحسنیزدانیاینطوربرایاولینبارطلایجهانیگرفتصفحهرسمیفیفاباانتشاراینویدیوازتیمملیفوتبالساحلیایراننوشت:آنهاباعثافتخارملتخودشدند.یهکمبهیادقدیمگلکوچیکببینیمبارگذاریمطالببیشترارسالمطلبپخشزندهتلویزیونینتایجزندهرپرتاژآگهیخریدبلیطاتوبوسعلیبابابرایکودکان+قیمتراهنمایجامعانتخابحرفهایپروتئینویمعرفیصبحانههتلبین‌المللیکیش+رستوران‌هااکستریمVX؛همکلاسجتشخصیاکستریمVX؛همکلاسجتشخصیلیستکاملمحتوایویژهویترینآیتمهایاختصاصیدانلودقسمتدوممستندزندگی‌نامهمایکلاوونازشبکهSKY؛ترکلیورپول،رئالمادریدوپشیمانی[همراهبازیرنویسفارسی]کتاب«سیویکصفر»؛همراهیباناشناخته‌هایدنیایفوتبال:فلسطینوافغانستان(1)دانلودقسمتاولمستندزندگی‌نامهمایکلاوونازشبکهSKY؛ازکودکیطرفداراورتونتاماشینگل‌زنیلیورپول[همراهبازیرنویسفارسی]دانلود؛توضیحقانونمالیاتیدیویدبکام؛چگونهسیاست‌هایمالیاتیجدیدایتالیاباعثشکوفاشدنباشگاه‌هایسریآخواهدشد[همراهبازیرنویسفارسی]کتابخاطراتفیلیپلام(1)؛تفاوتظریف؛چگونهمی‌تواندرفوتبالمدرنبازیکنبزرگیشد؛پذیرفتندرلحظهمناسبتاریخچهتیمملیفوتبالایران(1):شکل‌گیریتیمملیتاریخ‌سازانفوتبال؛اندروواتسون:اولینفوتبالیستسیاه‌پوستتاریخفوتبالکهدرعرصهملیبازیکردنیمهدوم،کتابرویکین(6)؛چهارروزگرسنگیدرمیلانوبازهمانمصدومیت‌هایهمیشگینیمهدوم،کتابرویکین(5)؛شرایطمنچستریونایتددردورانقدرتگرفتنچلسینیمهدوم،کتابرویکین(4)؛اولینرویاروییبامورینیووعلاقهشخصیبرایبازیکردندرتیمگواردیولاقدرتروحیوروانیکهبعدازسرالکسفرگوسن،درمنچستریونایتدگمشد(قسمتدوم)نیمهدوم،کتابرویکین(3)؛ماجراهایرختکناولدترافوردقدرتروحیوروانیکهبعدازسرالکسفرگوسن،درمنچستریونایتدگمشد(قسمتاول)نیمهدوم،کتابرویکین(2)؛علاقهبهکریستیانورونالدووفننیستلرویدرسایهاختلافباپاتریکویرانیمهدوم،کتابرویکین(1)؛دادگاهیشدنفقطبهخاطریکتکلسالصفر؛تولدیکستاره؛فصل1996/97،رونالدونازاریو؛بی‌وفایبرزیلیدربارسلونازوجهایافسانهایدنیایفوتبال(۵)؛مارکوفانباستنورودگولیت؛جادویهلندیسفریبهتاریخفوتبالاروپا؛قسمتدهم:ایتالیا(1)؛ملغمهایازقهرمانی،داوریهایمشکوک،تبانیوالبتهپیروزیبهحکمسکهفابیوگروسو؛بهدرخشندگیخورشید،بهآرامییکدشتسفریبهتاریخفوتبالاروپا؛قسمتپنجم:پرتغال؛برزیلاروپا،سدفرانسویونسلیکهبهجامنرسیدمطالببیشترلیستکاملتوئیت‌هارسانهطرفداری۰۲/۱۱/۲۸۰۹:۵۱دورجدیدمسابقهFC24برایکاربرانطرفداریعلیامیری‌فر۰۲/۱۱/۲۱۰۶:۵۳توئیت:قطری‌هامشغولجشنقهرمانیبودنومنیادمجموعهیادداشتیافتادمکههشتسالپیشدرخصوصروندساختهشدنهمینتیمقطرازگاردینترجمهکردهبودم.خوندندوباره‌شخالیازلطفنبودرسانهطرفداری۰۲/۱۱/۰۴۰۸:۱۵معرفیکاربرانبرترطرفداریدردیماه1402رسانهطرفداری۰۲/۱۱/۰۱۰۱:۳۰نظرسنجی؛بازی‌هایکدامتیم‌هایباشگاهیراتماشامی‌کنید؟رسانهطرفداری۰۲/۱۰/۳۰۰۸:۵۳نظرسنجی؛بازی‌هایکدامتیم‌هایملیراتماشامی‌کنید؟لیستکاملاخبارویدیوورزشیطرفداریTVطرفداری|رسانهمستقلوبزرگ‌ترینشبکهاجتماعیورزشیطرفداریاولینرسانهمستقلوشبکهاجتماعیورزشیفارسیزباناست.مستقلبهمعنیبرخوردحرفه‌ایواخلاقیبرایمطلعکردنکاربرازاصلخبروجداکردنتحلیلازآناست.دراینراستاطرفداریوابستهبهنهادینیستوسعیمی‌کندبرایحفظایناستقلالازطریقفروشاشتراکوتبلیغاتصرفاتجاریهزینه‌هایخودراتامینکند.برچسب‌هایاخیر:استقلالپرسپولیستراکتورسازیبارسلونارئالمادریدیوونتوسچلسیبایرنمونیخکریستیانورونالدولیونلمسینیمارپاریسنژرمنتلگرامطرفداریاینستاگرامطرفداریویدیوورزشیتبلیغاتدربارهماهمکارانفرصت‌هایشغلیشرایطاستفادهتماسباماآرشیوحقنشر©2012-2023طرفداری{"@context":"schema.org","@type":"WebSite","url":"/","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/apps/search#gsc.q={keyword}","query-input":"requiredname=keyword"}}{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"Tarafdari","telephone":"+98-","email":"info(at)tarafdari.com","url":"/","logo":"/sites/all/modules/firebase/imes/logo.png","sameAs":["/tarafdari","twitter.com/tarafdari_com","/tarafdaricom"],"contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","telephone":"+98-","contactType":"customerservice"},{"@type":"ContactPoint","telephone":"+98-","contactType":"technicalsupport"}],"address":{"@type":"PostalAddress","addressCountry":"IR","addressLocality":"Tehran","addressRegion":"Tehran","postalCode":"14","streetAddress":"No.4NaderAlley,ValiAsrStreet,Tehran,TehranProvince,Iran"},"founder":{"givenName":"Armin","familyName":"Jannatkhah","gender":"Male"},"department":[{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"Technical","founder":{"givenName":"MohammadAli","familyName":"Akbari","gender":"Male"}}]}

Tovuti:طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa