اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران

  • 2022-01-06Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران
  • Anwani ya wavuti:eghtesadnews.com
  • IP ya Seva:45.159.197.141
  • Maelezo ya tovuti:آخرین اخبار اقتصادی همراه با پوشش لحظه ای قیمت ها در بازارهای طلا، سکه، ارز و رمز ارز، مسکن، خودرو و لوازم خانگی

jina la kikoa:eghtesadnews.comUthamini

kuhusu 1000~20000

jina la kikoa:eghtesadnews.commtiririko

481

jina la kikoa:eghtesadnews.comNzuri au mbaya

Kuna waheshimiwa wa kusaidia. Inaweza kuwa sababu kubwa Ji

tovuti:اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایرانUzito

1

tovuti:اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایرانIP

45.159.197.141

tovuti:اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایرانyaliyomo

اقتصادنیوزسایتمرجعاقتصادایرانvarsocketAccess='seb50jiscjod3bq2hmnn9rbpf3';varrefereData={"type":0,"referer":null};varmodelHits={"1":[1]};varpeRefereData=":\/\/\/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67\/-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2";varuHash='iOZdTh';vari18n=newArray();varmasterConfig={"domain":"eghtesadnews.com","v":"7e70d9f6","lang":"fa","blackHoleToken":"اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایرانAAAAAhQDBgARIDk3ZGIzNjdjYzFkMzllNDU3OWYxNzc3NzE0ZWQ4NmY1BgERIGNhNGQ5MWY2ZWY0MDcyZDZhMDhiYjUyMjQ5YmQ5NzcxBgIRIDkyYjBlZmM1ZjBlMDBiMjFiZjIwNTdjMjRjOTJhNDZh","dir":"rtl","ajaxGeneration":true,"baseUrl":"\/","u":null,"wss":"750fad57bf5a8ad4f7a3a6efbd9","debug":false};varcurrentTime=newDate('Fri,02Jun202306:21:43+0000');varisAdverHolderMode=false;#__promizer_sdk_elems_htm_outer_box_modal{display:none;}#div_eRasanehTrustseal_{display:flex;justify-content:center;margin-top:20px;}.no-adv-query#yn-notification-1263{display:none!important};.no-adv-query.zxc{display:none!important};.no-adv-query.zxc-wrapper{display:none!important};#div_eRasanehTrustseal_{max-width:30%;margin:14pxauto0auto;}.news-block.titleh1{line-height:40px;}.news-block.ime{float:right;}.den-box.item.itemspecial{margin-bottom:30px;}.den-box.item.itemspecial>*{padding:5px0;font-size:15px;}.den-box.item.itemheader{padding:9px10px;background:#b;font-size:14px;color:#fff;border-radius:3px;margin-bottom:10px;}varbaseUrl=window.location.href;if(!baseUrl.includes('rssSource=promotion')){setTimeout(function(){(!function(e,t,n){e.yektanetAnalyticsObject=n,e[n]=e[n]||function(){e[n].q.push(arguments)},e[n].q=e[n].q||[];vara=t.getElementsByTName("head")[0],r=newDate,c="cdn.yektanet.com/superscript/CI3GjqkB/article.v1/yn_pub.js?v="+r.getFullYear().toString()+"0"+r.getMonth()+"0"+r.getDate()+"0"+r.getHours(),s=t.createElement("link");s.rel="preload",s.as="script",s.href=c,a.appendChild(s);varl=t.createElement("script");l.async=!0,l.src=c,a.appendChild(l)}(window,document,"yektanet"))();},2000)}.ft-middle.f-4{max-height:2000px}.news-pe.footer::before{content:'';width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;right:0;background:#ab;z-index:0;}.global-more,.more-wrappera{display:inline-block!important}.news-block.body.video-container{float:right;width:100%;position:relative;padding-top:57%;height:0;}.news-block.body.video-containervideo{float:right;width:100%;position:absolute;right:0px;top:0px;height:100%;}.video-bottom-wrapper.view.views-row.title*{display:block;}.title-pe{display:none;}.webgardi-alert{width:100%;background-color:#9c0a0d;float:right;padding:10px;border-radius:3px;}.webgardi-alert*{color:#fff;line-height:25px;font-size:14px;}.iframe-wrapper{height:0;padding-top:57%;position:relative;margin-bottom:15px;}.iframe-wrapperiframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}.right-left{display:table;}[class*=zxc]{float:right;width:100%;}@mediascreenand(max-width:700px){.zxc-desktop{display:inline-block!important;}.zxc-mobile{display:inline-block!important;}}@mediascreenand(max-width:1200px){ .news-pe.inner-body-wrapper.right-left{padding:20px15px;}}@mediascreenand(max-width:1000px){ .news-pe.right-left.rightside{width:68%;}.news-block.body{max-width:100%;}.right-left.leftside{width:100%;}}@mediascreenand(max-width:1000px){ .news-pe.right-left.rightside{width:100%;padding:0;}}#menu-mobile.active{-webkit-transform:translateX(0);transform:translateX(0);}.news_source{width:150px;}.desktop-video.title{padding:8px0;font-size:15px;font-weight:bold;}.res>img{border-radius:4px;}.position-a2{margin-top:20px;}.video-imgsvg{top:48%;right:43%;}.news-pe.position-h3{float:none;}/*27-2-2022-SafheDakheli*/.advs-wrapper.type-script.position-h0{width:100%;}.type-script.position-h0.bnr__logo__containera{width:5;}body.b-ew::before{content:none!important;}.news-pe.position-h4{float:none;}window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--1');اقتصادنیوزسایتمرجعاقتصادایراناخبار بورساخبار طلاوارزقیمتدلارقیمتطلاقیمتسکهقیمتیوروقیمتبیتکوینقیمتدرهماماراتقیمتلیرترکیهقیمتیوانچینقیمتدینارعراقنرخارز،دلار،سکه،طلاویورواخبار مسکنوشهریاخبار خودرواخبار سیاسیاخبار بانکوبیمهاخبارسایررسانه‌هابیشتراخبارارزدیجیتالاخباراقتصادیاخبار تولیدوتجارتاخبار استارتاپهاماشینزمانهواشناسیاقتصادالفبایاقتصاددیدگاهوبگردیویژهنامه اخبار بورساخبار طلاوارزقیمتدلارقیمتطلاقیمتسکهقیمتیوروقیمتبیتکوینقیمتدرهماماراتقیمتلیرترکیهقیمتیوانچینقیمتدینارعراقنرخارز،دلار،سکه،طلاویورواخبار مسکنوشهریاخبار خودرواخبار سیاسیاخبار بانکوبیمهاخبارسایررسانه‌هابیشتراخبارارزدیجیتالاخباراقتصادیاخبار تولیدوتجارتاخبار استارتاپهاماشینزمانهواشناسیاقتصادالفبایاقتصاددیدگاهوبگردیویژهنامه ۵۱دقیقهپیشرکورددارانورودوخروجپولحقیقیازبازارسهامخروجسرمایهدرهفتهنزولیبورستهران+نمودارنیمقرنبااقتصادایران؛۱۲خردادتشکیلدفترکنترلوعده‌هایمقاماتدولت!اقتصادنیوز:«نیمقرنبااقتصادایران»بهسالچهارمرسید.مادراینبخش‌تلاشمی‌کنیمروندهایاقتصادایرانوجهانرا…۲ساعتپیشگزارشاقتصادنیوزازبازارهایجهانی؛تغییرمسیرطلاپسازدوهفته/روزهایخوبطلابرمی‌گردد؟اقتصادنیوز:دیروزطلاتوانستپسازدوهفتهبهروندصعودیخودبازگرددوبالایمرز۲هزاردلاریبازگشت.۷ساعتپیشکمپینیکهرأیدهندگانراقانعنکردقویترینسلاحدردستاناردوغان/چراقلیچداراوغلوبازیراواگذارکرد؟امروزحقیقتیکهعریانشدهایناستکهقلیچدار‌اوغلونتوانستبهقلبآناتولینفوذکردهوبامحافظهکارانشهریارتباط…۱۱ساعتپیشچراپدافندمسکوضعیفعملمی‌کند؟خشمشاهینهاازپوتین/درانتظارحملاتبیشتراوکراین!هفتهگذشتهمنطقهمرزیبلگورودروسیههدفیکیازجدی‌ترینحملاتفرامرزیاززمانآغازجنگقرارگرفتودوگروهشبه‌نظامی…۱۳ساعتپیشسیگنالهایسیاسیبازارارزرااحاطهکردقیمتطلاوسکهصعودیشد/شایعهدربازاردلارآنطورکهسایتاتحادیهطلاوارزاعلامکردهنرخطلا۱۸عیاروسکهامامیامروزبرخلافروزگذشتهبرمدارافزایشقرارگرفت…۱۵ساعتپیشکام‌بکطلا/بیتکوینبهزیر۲۵هزاردلارسقوطمی‌کند؟۱۶ساعتپیشگامبلندبرایاحیایدیپلماسیهستهای/دوربینبیشتر،پیشرفتبیشتر!۱۷ساعتپیشسرسرهبازیبورس/ارزشمعاملاتکمشد۲۰ساعتپیشپوتینواردوغان؛یکروحدردوبدن/دوستوناردوغانیسمچیست؟۲۲ساعتپیشبازاردلاردرانتظارتبادلزندانیان/پیشبینیقیمتدلار۱۱خرداد۲۳ساعتپیشمارپیچبحراندرروابطایران-طالبان/تنش‌هاتکرارمی‌شود؟۱روزپیشبیشترپربازدیدترین‌هاکاخسفید:نمی‌توانیمجزئیاتمذاکرهباایرانرافاشکنیمعلمالهدیهممنتقددولترئیسیشداصلاحطلبمعروفبهرئیسصداوسیما:وظیفهشماستکهازفردوسی‌پورخواهشوالتماسکنیدروسیهبهسیمآخرزد/رژیماوکراینتروریستیاستوبایدنابودشودهشدار؛اینصبحانهباعثافزایشچربیهایشکممیشودعکسدیده‌نشدهازجوانی‌هایخانمبازیگرمشهورسرمجسمهمعروفدرسیدخندانگمشد!+عکسآزادیسریعسیامکنمازی؛شایعهیاواقعیت؟درخواستمجددزلنسکیازناتو!عصبانیتآمریکاازتکیهایرانبرکرسی‌نایبرئیسیمجمععمومیسازمانملل وبگردیماجرایآمیتیس:آیابیمهمرکزیمی‌خواهداستارتاپ‌هایاینشورتکرانابودکند؟تندیسبرتر«مشتری‌مداری»بهابوریحانرسیدراهنمایجامعخریدآهنهیچفنجانیدرروزجهانیبیسکویتتنهانماند،گزارشایونتبیس‌باکسBisboxمشاورهرایگانسرمایه‌گذاریدرنمایشگاهبورستهرانترانشیپکالاچیست؟ترانسشیپمنتدرحملونقلبینالمللیصندوقسهامیانار،بهترازبازارسهامآغازطرحتعویضدستگاهجوشقدیمیبااینورترجوشکاریآرواباشرایطاستثناییتقابلهمیشگیبااستارتاپ‌ها؛اینباربیمه‌هایآنلاینباجاذبههایگردشگریتبریزآشناشویدکام‌بکطلا/بیتکوینبهزیر۲۵هزاردلارسقوطمی‌کند؟۱۶ساعتپیشگامبلندبرایاحیایدیپلماسیهستهای/دوربینبیشتر،پیشرفتبیشتر!۱۷ساعتپیشسرسرهبازیبورس/ارزشمعاملاتکمشد۲۰ساعتپیشپوتینواردوغان؛یکروحدردوبدن/دوستوناردوغانیسمچیست؟۲۲ساعتپیشبازاردلاردرانتظارتبادلزندانیان/پیشبینیقیمتدلار۱۱خرداد۲۳ساعتپیشمارپیچبحراندرروابطایران-طالبان/تنش‌هاتکرارمی‌شود؟۱روزپیشبیشتر دیدگاهدلاریزهشدنیادلارزدایی؟عبدالناصرهمتیهزینهدلاری،درآمدریالیپرویزخوش‌کلامخسروشاهیمعرفیتنهاراهمهارتورمداوودسوریبلایطالبان!احمدزیدآبادیهنریکیسینجردرصد‌سالگی!محمودسریعالقلمشهرتبریزاستوکویدلبران!سیدعطااللهمهاجرانیاخباربورسپیش‌بینیبورستهراندرچندماهآینده۱۴۰۲/۰۳/۱۱بورسدندهمعکوسزد/بازدهیبازارسهامدرهفتهاخیر+نمودار۱۴۰۲/۰۳/۱۱تحولاتسیاسیزیرذرهبینبورس/بازارهاآمادهیکتوافقمهمسیاسی۱۴۰۲/۰۳/۱۱بورسبهاستقبالتعطیلاترفت/خروج۷۷۸میلیاردتومانپولازبازارسهام۱۴۰۲/۰۳/۱۰خروجپولازبورسبهسمتبازارخودرو/بازارسهاممتزلزلشد۱۴۰۲/۰۳/۱۰بورسقرمزشد/ریزش۱۷هزار۳۸۰واحدیشاخصکلبورس۱۴۰۲/۰۳/۱۰بورسمثبتآغازشد/شاخصکلچقدررشدکرد؟۱۴۰۲/۰۳/۱۰اخباربیشتردرسرویسبورساخبارطلاوارزگزارشاقتصادنیوزازبازارارزوطلانرخطلا،دلاروسکهامروزپنجشنبه۱۱خرداد۱۴۰۲۱۴۰۲/۰۳/۱۱قیمتگرمطلا۱۸عیارامروزپنجشنبه۱۱خرداد۱۴۰۲/رشدقیمتطلا۱۴۰۲/۰۳/۱۱قیمتیورو،دلاروپوندامروزپنجشنبه۱۱خرداد۱۴۰۲۱۴۰۲/۰۳/۱۱قیمتسکهامامیامروزپنجشنبه۱۱خرداد۱۴۰۲۱۴۰۲/۰۳/۱۱پیشبینیقیمتسکهازمسیرتوافقهستهای۱۴۰۲/۰۳/۱۱افزایشقیمتطلا/ماهنحساونسوبیتکوینبهپایانرسید؟۱۴۰۲/۰۳/۱۱قیمتسکهرفاهپایینترازسکهامامی/ترمزریزشقیمتدلارکشیدهمیشود؟۱۴۰۲/۰۳/۱۱اخباربیشتردرسرویسطلاوارزاردوغان؛پدرترکیهاسلامیاردوغانبرایسومین‌باردرانتخاباتریاست‌جمهوریترکیهپیروزشدوآنرابهسهدورهنخست‌وزیریخودازسال۲۰۰۳تا۲۰۱۴اضافهکرد.پیامدهایتعاملاردوغانوپوتین-۱گام‌هایسریعسلطانترکدرمسیرتزارروس!۱۴۰۲/۰۳/۱۰مسکوبهاستقبالاردوغانرفتپوتین؛پیروزانتخاباتترکیه/رفاقتاقتدارگرایان!۱۴۰۲/۰۳/۰۹انتخابات«آزاد»بهسبکدموکراسی‌هایغیرلیبرال«میدانبازی»درتسخیراردوغان۱۴۰۲/۰۳/۰۶اخبارمسکنوشهریرصدبازارملک؛قیمتاجارهمسکندرکرج+جدولبهگفتهیکمشاوراملاکدرکرج،مستاجرانبهدلیلنوساناتقیمتمسکن،بیشتربهتمدیدقراردادخودوبهتوافقرسیدنباموجرانتمایلدارندتابهجابه‌جایی۱۴۰۲/۰۳/۱۱وزیرراهتکلیفاسنادغیررسمیمسکنرامشخصکرد۱۴۰۲/۰۳/۱۱پشتپردهافزایشقیمتهادربازارمسکن۱۴۰۲/۰۳/۱۱دریافتمالیاتازخانههایخالی،هوامیشود۱۴۰۲/۰۳/۱۱شوکبرجامبهبازارمسکن/قیمتمسکنسکتهکرد؛خودروشتابگرفت۱۴۰۲/۰۳/۱۰اخباربیشتردرسرویسمسکنوشهریاخبارخودرورصدبازارخودرو؛خودروچینیرقیبتویوتالندکروزشد+تصاویرباامکاناتیمثلکروزکنترلتریل،سامانهچهارچرخمحرکباحالتسنگینوقفلدیفرانسیلعقبومرکزی،اینخودروآفرودیجلوهدادهمی‌شود.۱۴۰۲/۰۳/۱۱اینخودرویچینی،رقیبتسلاشد+تصاویر۱۴۰۲/۰۳/۱۰خریدخودروبدونقرعهکشیوثبتنامدرسامانه۱۴۰۲/۰۳/۱۰دوسناریوازخودروهایکارکرده/مجلسضرب‌الاجلصادرکرد۱۴۰۲/۰۳/۱۰اینخودروهاراکسیدوستندارد۱۴۰۲/۰۳/۱۰اخباربیشتردرسرویسخودرواخبارتولیدوتجارتویزای«شنگن»جدیددرراهاستفرصتیطلاییبرایتجارایرانیتجربـهموفـقدربرگـزاریجـامجهانـی۲۰۲۲قطـر،بـهتقویـتهمکاری‌هـایکشـورهایحـوزهخلیجفارسدرزمینهگردشگریکمککردهاست.۱۴۰۲/۰۳/۱۱رازکاهشخریدگوشتقرمز۱۴۰۲/۰۳/۱۱تخم‌مرغارزانشد۱۴۰۲/۰۳/۱۰بازارمرغبهآرامشرسید؟۱۴۰۲/۰۳/۱۰کارخانهداروگردوبارهبازشد۱۴۰۲/۰۳/۱۰اخباربیشتردرسرویستولیدوتجارتباکسویدئو-بالاکاسبیدولتازمالیاتخودروهایلوکس+فیلمبازارداغسیمانیهادربورس+فیلمنوساناتقیمتیمصالحساختمانی/خانهنوسازکمیابمی‌شود؟+فیلمچینی‌هاششبرابرآمریکایی‌هاپس‌اندازمی‌کنند+فیلمپاتوقثروتمندانجهان+فیلمدعوابرسرتعطیلاتپنجشنبهوشنبه+فیلمباورکنیداینجاایراناست؛ویلای۱۳۰۰میلیاردتومانیدرلواسان+فیلمواکنشجالبسردارحاجی‌زادهدربارهانتقامترورسردارسلیمانی+فیلماینگلبویمرگمیدهد+فیلممیرسلیمساعتمیلیاردی‌اشرابهحراجگذاشت+فیلمجزئیاتتازهازموشک«خرمشهر۴»/موشکیکهبه۸۰هدفمی‌خورد+فیلمشناساییکارگردانانحاشیههایسالگذشتهبزرگداشتامام+فیلماخبارسیاسیاخباربیشتردرسرویسسیاسیتوقفیکپروژهاتمیچینبه‌دلیلنگرانیازخرابکاریآمریک…۱۴۰۲/۰۳/۱۲اقتصادنیوز:دولتچینبرنامهساختیکنیروگاهاتمیشناوررابهدلیلنگرانیازامکانحملهآمریکابهآنبادسیسه‌ایمشابهباتوطئهحملهبهخطلوله‌هایانتقالگازنورداستریممتوقفکرد.درخواستمجددزلنسکیازناتو!۱۴۰۲/۰۳/۱۲مذاکراتضدایرانیمشاورامنیتیکاخسفیدبااسرائیلی‌ها!۱۴۰۲/۰۳/۱۲عصبانیتآمریکاازتکیهایرانبرکرسی‌نایبرئیسیمجمععمومیسازمانملل۱۴۰۲/۰۳/۱۲رئیس‌جمهورآمریکامجددازمینخورد+عکس۱۴۰۲/۰۳/۱۲وزارتخزانه‌داریآمریکااعلامکرد؛تحریمهایجدیدآمریکاعلیهایران/۵شخصویکشرکتمرتبطباسپاهاقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایرانواردلیستشدند۱۴۰۲/۰۳/۱۱خبرگزاریدولتمنتشرکرد؛موضعآملی‌لاریجانی،محسنرضاییسعیدجلیلیومیرسلیمدربارهشفافیتقوا۱۴۰۲/۰۳/۱۱اخباراقتصادیقیمتنانگرانشد؟۱۴۰۲/۰۳/۱۲خروجسرمایهدرهفتهنزولیبورستهران+نمودار۱۴۰۲/۰۳/۱۲اطلاعیهمهموزارتکار؛مشمولانافزایشیارانهنقدیمشخصشدند۱۴۰۲/۰۳/۱۲تشکیلدفترکنترلوعده‌هایمقاماتدولت!۱۴۰۲/۰۳/۱۲تغییرمسیرطلاپسازدوهفته/روزهایخوبطلابرمی‌گردد؟۱۴۰۲/۰۳/۱۲جزئیاتتازهدربارهاجرایطرحکالابرگالکترونیکی۱۴۰۲/۰۳/۱۲اطلاعیهمهمدربارهسلامتمرغ‌هایموجوددربازار۱۴۰۲/۰۳/۱۲تعدادمجازوارداتموبایلدرسال۱۴۰۲۱۴۰۲/۰۳/۱۱تسلابادستپرآمد۱۴۰۲/۰۳/۱۱خبرمهمبذرپاشدربارهودیعهمسکندربافت‌هایفرسوده۱۴۰۲/۰۳/۱۱اخباربیشتردرسرویساقتصادیسایررسانههاقهرمانکشتیجهاندرگذشت۱۴۰۲/۰۳/۱۲اگردیابتداریداینموقعازروزورزشکنید۱۴۰۲/۰۳/۱۲واکنشکاخسفیدبهزمین‌خوردنبایدن؛بخاطرکیسه‌هایشنبود۱۴۰۲/۰۳/۱۲اجرایقانونشفافیتازماهآینده؛مجمعتشخیصهمهدستگاه‌هاراملزمبهشفافیتکردجزخودش۱۴۰۲/۰۳/۱۲قولبایدندربارهعضویتسوئددرناتو۱۴۰۲/۰۳/۱۲کاخسفید:نمی‌توانیمجزئیاتمذاکرهباایرانرافاشکنیم۱۴۰۲/۰۳/۱۲انتقادازبیانیهدفترحدادعادلدربارهعکساوباخاتمی/مگریکسلاموعلیکسادهنیازبهبیانیهدارد؟اتفاقاًایناستکهاخلاقینیست۱۴۰۲/۰۳/۱۲اطلاعیهمهموزارتکار؛مشمولانافزایشیارانهنقدیمشخصشدند۱۴۰۲/۰۳/۱۲علمالهدیهممنتقددولترئیسیشد۱۴۰۲/۰۳/۱۲اصلاحطلبمعروفبهرئیسصداوسیما:وظیفهشماستکهازفردوسی‌پورخواهشوالتماسکنید۱۴۰۲/۰۳/۱۲اخباربیشتردرسرویسسایررسانههااخباربانکوبیمهنرخبهرهدرقله۷ساله۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۲:۳۹رکوردزنیبانکسپهدراعطایتسهیلاتبهمدیران۱۴۰۲/۰۳/۰۶۱۱:۴۳رونقدربازارشبانهپول/روندثابتدربازارباز۱۴۰۲/۰۳/۰۴۱۷:۴۴روایتیکبودجه‌پنهان۱۴۰۲/۰۳/۰۴۱۱:۰۰اخباربیشتردرسرویسبانکوبیمهاقتصادبهزبانسادهاکوپدیاجریانانحرافیدراقتصادبرداشتهایاشتباهازعلماقتصادمثلغباریاستکهموجبگمکردنراهازبیراههمیشود.وقتیفضاغبارآلوداستمدعیومتهمهمقابلشناسایینیست.اخباراستارتاپ‌هاپروازباهوشمصنوعی۱۴۰۲/۰۳/۰۱اینستاگرامچگونهازهوشمصنوعیاستفادهمی‌کند؟۱۴۰۲/۰۲/۲۷خطرهوشمصنوعیبراینیرویکار۱۴۰۲/۰۲/۲۱دیگرنگرانپارکدوبلخودنباشید۱۴۰۲/۰۲/۲۰اخباربیشتردرسرویساستارتاپ‌هاماشینزماننیمقرنبااقتصادایران؛۸خردادافزایشقیمتهیچکالاییدربرنامهدولتنیست۱۴۰۲/۰۳/۰۸نیمقرنبااقتصادایران؛۷خردادتازه‌ترینتصمیماتدولتبرایتثبیتنرخارز۱۴۰۲/۰۳/۰۷نیمقرنبااقتصادایران؛۶خردادایرانوروسیهقراردادهستهایامضامی‌کنند۱۴۰۲/۰۳/۰۶اخباربیشتردرسرویسماشینزمانپیشنهاداقتصادنیوزاقتصادنیوزامروزبهشماپیشنهادویژهایدربارهحوزههایمهمخبریمیدهدبررویتگهاکلیککنیدیارانهحداقلحقوقسال1402حملهروسیهبهاوکراینمذاکراتاحیایبرجامبانک‌مرکزیآلودگیهواتنشآمریکاوچینمهساامینیبورستهرانکروناآخریناخبارسهامعدالتمتاورسقیمتخودروویدیوهایاکوایرانآخریناخباربرجامقیمتدلارقیمتطلاقیمتسکهقیمتیوروقیمتلیرترکیهقیمتیوانچینقیمتبیتکوینقیمتدرهماماراتقیمتدینارعراقنرخارز،دلار،سکه،طلاویوروامروزازدستندهیداخبارسیاسیمیزانتلفاتروسیهدرجنگبهروایتسهآمارچگونهپوتیندویست‌هزارنظامیروسراقربانیکرد؟۱۴۰۲/۰۲/۲۹اخبارسیاسیچینهنوزناتوانازرویاروییباآمریکاستبی‌تابیشیبرایتصرفتایواناخبارسیاسیغربمکانیسمماشهرافعالخواهدکرد؟گزینهمطلوببرایاحیایبرجاماخبارسایررسانههامخالفتباواشنگتناعتباربنسلمانراافزایشدادرازافسونسعودیدرخاورمیانهدیوارعکستصاویر|جشنقهرمانیپرسپولیسدرجامحذفی۱۴۰۲/۰۳/۱۱۰۹:۳۸تصاویر|داستانتکراری«آب»درسیستان۱۴۰۲/۰۲/۳۱۱۴:۱۰تصاویر|دورهمیخودروهایکلاسیک۱۴۰۲/۰۲/۳۱۰۹:۰۲تصاویر|ساموراییهایایران۱۴۰۲/۰۲/۳۱۰۸:۵۰تصاویر|قدمزدندرمزرعهلاله۱۴۰۲/۰۲/۳۱۰۸:۴۲تصاویر|عواقبگرسنگی...۱۴۰۲/۰۲/۳۱۱۴:۱۴تصاویر|روزگارسختمردمسودان۱۴۰۲/۰۲/۳۱۰۹:۱۲تصاویر|زیباییهایسواحلصخرهایایران۱۴۰۲/۰۲/۳۱۰۸:۲۹تصاویر|تالارسلاموبرلیانکاخگلستان۱۴۰۲/۰۲/۳۱۰۸:۴۶تصاویر|کارگرانستونپیشرفتکشور۱۴۰۲/۰۲/۳۱۰۸:۳۹ آدرس:تهران،خیابانمطهری،بینمیرزایشیرازیوسنایی،پلاک۳۷۰consttimer=setInterval(()=>{varscript=document.createElement('script');script.src='trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js';script.defer=true;document.body.appendChild(script);//console.log(window);if("eRasaneh_Trustseal"inwindow){clearInterval(timer);eRasaneh_Trustseal(,true)}},4000);راههایتماس تماسباما  دربارهما همکاریباما دستهبندیمطالب اخبار بورس اخبار طلاوارز  اخبارمسکنوشهری اخبارخودرو اخبارسیاسی اخباربانکوبیمه اخبارتولیدوتجارت اخباراستارتاپها اخباراقتصادی اخبارسایررسانه‌‌ها گروهرسانهایدنیایاقتصاد روزنامهدنیایاقتصاد شبکهاینترنتیاکوایران هفته‌نامهتجارتفردا اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران روزنامهانگلیسیFinancialTribune وب‌سایتانتشاراتدنیایاقتصاد وب‌سایتواحدتوسعهدانش وب‌سایتهمایش‌هایدنیایاقتصاد مرکزنوآوریوشتابدهیدنیایاقتصاد کلیهحقوقمادیومعنویاینسایتمحفوظومتعلقبهپایگاهخبریاقتصادنیوزمی‌باشد.استفادهازمطالبتنهاباذکرمنبعبلامانعاستطراحیسایتخبریوخبرگزاریآسامطراحیتموسئو:گروهرسانه‌ایدنیایاقتصادvarinterval=setInterval(function(){if(typeofjQuery=='undefined'){}else{jQuery(document).ready(function(){functionis_shahrekhabar(){varurl=document.location.href;varqs=url.substring(url.indexOf('?')+1).split('&');for(vari=0,result={};iwindow.promizer=window.promizer||{push:"QapPYAcY56TPbTPDmmg3fwFrYEVCEM2hyxQysdeJCVJw0Prxgqf41mCyoV5gkS6D"};

Tovuti:اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایرانRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa